giáo án Anđehit (Hóa 11 cơ bản; thời lượng: 2 tiết)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chuyên đề 4.
ANĐEHIT
(SGK 11-CB; Thời lượng: 2 tiết)
I- Nội dung chuyên đề
Anđehit: Khái niệm, phân loại, danh pháp; đặc điểm cấu tạo; tính chất vất lí; tính
chất hóa học; ứng dụng, điều chế.
II- Tổ chức day học chuyên đề
1- Mục tiêu:
- Kiến thức
Nêu được :
+ Định nghĩa, phân loại, danh pháp của anđehit.
+ Đặc điểm cấu tạo phân tử của anđehit.
+ Tính chất vật lí : Trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan; khái niệm dung dịch fomalin.
+ Tính chất hoá học của anđehit: Tính oxi hóa, tính khử; Khái niệm phản ứng
tráng bạc.
+ Phương pháp điều chế, ứng dụng của anđehit.
- Kĩ năng
+ Quan sát thí nghiệm, mô hình, rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất
của anđehit.
+ đoán được tính chất hoá học tính chất hoá học của anđehit no, đơn chức, mạch
hở; kiểm tra đoán và kết luận.
+ Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của anđehit.
+ Phân biệt được anđehit cụ thể với ancol, ankin ... bằng phương pháp hoá học.
+ Tính khối lượng hay nồng độ dung dịch anđehit; khối lượng của kết tủa bạc thu
được trong phản ứng.
- Thái độ
+ Say mê, hứng thú học tập, yêu khoa học;
Nhóm Hóa - Trường THPT Tân Lập
2
+ Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm hóa chất, thiết bị thí nghiệm;
+ Ứng dụng anđehit vào mục đích phục vụ đời sống con người.
- Định hướng các năng lực được hình thành:
+ Năng lực tự học; năng lực hợp tác;
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học;
+ Năng lực thực hành hoá học;
+ Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn hoá học;
+ Năng lực tính toán hóa học;
+ Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống.
2- Chuẩn bị của giáo viên (GV) và học sinh (HS)
2.1- Chuẩn bị của GV:
- công cụ thí nghiệm: ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn, giá thí nghiệm,
đũa thùy tinh, pipet.
- Hóa chất: dung dịch AgNO3 1%; dung dịch NH3; dung dịch anđehit axetic hay
anđehit fomic.
2.2. Chuẩn bị của HS:
- Ôn lại các bài đã học có liên quan: anđehit (lớp 9), Ankan, ancol, ankin (lớp
11)
- Nghiên cứu trước bài anđehit, tìm hiểu phương pháp điều chế và những ứng
dụng của anđehit trong công nghiệp và đời sống.
3. Thiết kế các tiến trình dạy học chuyên đề
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1: Huy động kiến thức, kinh nghiệm đã có của HS
Phiếu học tập số 1
- Hoạt động cá nhân:
1. Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo khai triển và công thức cấu tạo thu
gọn của anđehit axetic
Nhóm Hóa - Trường THPT Tân Lập
3
2. Viết công thức cấu tạo thu gọn của chất đồng đẳng liền trước và 2 chất đồng
đẳng liền sau của anđehit axetic; từ đó suy ra công chức phân tử và công thức cấu tạo
chung cho các chất thuộc dãy đồng đẳng của anđehit axetic? Nhận xét về các axit trong
dãy đồng đẳng này (chúng là các hợp chất hữu cơ hay hợp chất vô cơ? Có chứa
nhóm chức gì? đơn chức hay đa chức? Là các hợp chất no hay không no? mạch hở
hay mạch vòng?).
3. Cho biết các tính chất hóa học của anđehit axetic? Viết các phương trình hóa học
minh họa.
- Hoạt động nhóm:
Hãy chia sẻ với các bạn trong nhóm về quá trình làm việc cá nhân của em ở trên.
- Hoạt động cả lớp:
GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả quá trình làm việc nhóm trong HĐ học tập 1.
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 2: Tìm hiểu về khái niệm, phân loại, danh pháp của anđehit
- Hoạt động cá nhân:
GV yêu cầu HS nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết:
1. Khái niệm chung về anđehit;
2. Phân loại anđehit;
Khái niệm về anđehit no, đơn chức, mạch hở;
Công thức cấu tạo thu gọn và công thức phân tử chung của anđehit no, đơn chức,
mạch hở; viết được công thức cấu tạo của các anđehit no, đơn chức, mạch hở, có số
nguyên tử C ≤ 4.
3. Danh pháp anđehit.
- Hoạt động nhóm:
Hãy trao đổi với các bạn trong nhóm về quá trình làm việc cá nhân của mình
- Hoạt động cả lớp:
Nhóm Hóa - Trường THPT Tân Lập
4
GV yêu cầu các nhóm báo cáo, nhận xét kết quả quá trình làm việc nhóm trong HĐ
học tập 2, đồng thời GV sửa chữa, bổ sung, chốt kiến thức (nếu cần).
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 3: Nghiên cứu cấu tạo, dự đoán, tìm hiểu tính chất của
anđehit
Phiếu học tập số 2
- Hoạt động nhóm:
1. Nghiên cứu cấu tạo của nhóm chức:
- Đặc điểm của liên kết đôi C = O trong nhóm –CHO; so sánh với đặc điểm cấu
tạo của phân tử anken.
2. So sánh nhiệt độ sôi của anđehit so với ancol có cùng số nguyên tử cacbon?
giải thích.
3. So sánh đặc điểm cấu tạo (giống nhau, khác nhau) của các anđehit:
anđehit fomic: H - C - H
||
O
Anđehit axetic: CH3-C-H
||
O
4. Giới thiệu thành phần của dung dịch fomalin và ứng dụng của fomalin (fomon)
trong thực tế đời sống; học sinh thảo luận lấy một số thí dụ liên quan dưới sự hướng
dẫn của giáo viên.
C
H
O
Nhóm Hóa - Trường THPT Tân Lập
5
Phiếu học tập số 3:
- Hoạt động nhóm
1. Nghiên cứu tính oxi hóa của anđehit:
- Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa anđehit axetic với hidro dưới dạng
công thức cấu tạo khai triển; xác định số oxi hóa của hiđro trước và sau phản ứng từ đó
suy ra đâu là chất oxi hóa, đâu là chất khử trong phản ứng.
- Vận dụng viết phương trình hóa học của phản ứng giữa anđehit với hiđro dạng
tổng quát; cho biết sản phẩm phản ứng thuộc loại hợp chất nào (ancol bậc 1)
2. Nghiên cứu tính khử của anđehit
- Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa anđehit axetic với AgNO3 trong
dung dịch NH3 dưới dạng công thức cấu tạo khai triển; từ đó tìm ra quy luật phản ứng.
- Vận dụng viết phương trình hóa học của phản ứng giữa anđehit propionic;
anđehit fomic; anđehit oxalic với AgNO3 trong dung dịch NH3.
- Xác định sự thay đổi số oxi hóa của Ag trước và sau phản ứng; từ đó xác định
chất oxi hóa, chất khử của phản ứng → Kết luận.
Hoạt động cả lớp:
GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả quá trình làm việc nhóm trong HĐ học tập
3.
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 4: Thí nghiệm kiểm chứng về tính chất vật lí, tính chất hóa
học của anđehit
- Hoạt động nhóm:
GV chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm khoảng 6 HS) để làm các TN kiểm chứng
một số tính chất vật lí và tính chất hóa học mà HS đoán ở HĐ học tập 3:
+ Khả năng tan trong nước của anđehit axetic so với ancol etylic;
+ Khả năng dẫn điện;
+ Khả đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím);
+ Tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (phản ứng tráng bạc);
- Hoạt động cả lớp:
GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm; từ đó các nhóm nêu tính chất
vật lí, tính chất hóa học chung của anđehit; GV cho các nhóm nhận xét lẫn nhau và
chốt kiến thức.
Nhóm Hóa - Trường THPT Tân Lập
6
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 5: Điều chế
Hoạt động cá nhân:
+ Nêu các phương pháp điều chế anđehit mà em đã biết
+ Đối chiếu với SGK và bổ sung thêm các phương pháp mà mình còn thiếu; viết
phương trình hóa học của các phản ứng điều chế.
HOẠT ĐỘNG 6: GV yêu cầu HS về nhà nghiên cứu các ứng dụng của anđehit và
làm các bài tập trong SGK.
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 7:
7.1- GV yêu cầu các nhóm về nhà hệ thống hóa kiến thức bài anđehit thành sơ đồ
tư duy (khuyến khích sử dụng các phần mềm hỗ trợ)
7.2- Hãy quan sát hình ảnh thực tế sau và cho biết hình ảnh đó nói lên điều gì,
nêu suy nghĩ của em về vấn đề đó.
Nhóm Hóa - Trường THPT Tân Lập
7
4. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá
Nội dung Loại câu hỏi/bài tập Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Anđehit
Câu hỏi/bài


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©