So sánh quy trình tín dụng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank
So sánh qui trình tín dụng của 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank
I- Cơ sở lý thuyết chung
1.1. Qui trình tín dụng
Qui trình tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, qui định của ngân hàng trong việc cấp tín dụng. Trong đó xây dựng các bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định kể từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp tín dụng đến khi chấm dứt quan hệ tín dụng. Đó là quá trình đòng bộ, có tính chất liên hoàn, theo trình tự nhất định và có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau. Qui trình tín dụng thường có 6 bước là: lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, quyết định tín dụng, giải ngân, giám sát và thu nợ và thanh lý khi hợp đồng tín dụng kết thúc
1.2. Ý nghĩa của thiết lập qui tình tín dụng
• Qui tình tín dụng làm cơ sở cho việc xây dựng một mô hình tổ chức thích hợp cho ngân hàng. Trong đó nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị chức năng được xác định rõ ràng công việc liên quan cho hoạt động cho vay từ đó là cơ sở cho việc phân công phân nhiệm ở từng vị trí. Việc quản trị nhân sự ở ngân hàng cũng được điều chỉnh cho hợp lý và hiệu quả
• Ngân hàng có thể thiết lập các thủ tục hành chính cho phù hợp các qui định của luật pháp và đảm bảo mục tiêu an toàn kinh doanh. Các thủ tục phải phù hợp với từng nhóm khách hàng, từng loại cho vay cũng như kỹ thuật tín dụng nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, nhưng không gây phiền hà cho khách hàng cũng như tiết kiệm thời gian cho cả hai bên
• Qui trình tín dụng là quy phạm nghiệp vụ bắt buộc trong nội bộ một ngân hàng và thường được in thành văn bản hay sổ tay hướng dẫn việc thực hiện thống nhất những nghiệp vụ tín dụng tại ngân hàng. Nhờ đó các nhân viên biết được trách nhiệm cần thực hiện ở vị trí của mình, mối quan hệ với các đồng nghiệp khác… để từ đó có thái độ làm việc đúng mực, thích hợp cho công việc.
• Qui trình tín dụng còn là cơ sở để kiểm soát tiến trình cấp tín dụng cho phù hợp với thực tiễn. Thông qua kiểm soát thực hiện qui tình
tín dụng, nhà quản trị ngân hàng nhanh chóng xác định những khâu, những công việc cần điều chỉnh cũng như hướng đào tạo và phân công tương lai nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong việc ra quyết định tín dụng. Ngoài ra, với việc kiểm soát tiến trình thực hiện qui trình, ngân hàng còn kịp thời phát hiện những thủ tục không còn phù hợp trong chính sách tín dụng cũng như bản thân qui trình. Từ đó sẽ có những thay đổi để tăng cường giám sát quá trình sử dụng vốn cũng như hoạt động tín dụng nói chung.
II- So sánh qui trình của 4 ngân hàng
Vì qui tình tín dụng nói chung đều có những bước cụ thể, được mặc định sẵn nên về tổng quát, qui tình tín dụng ở các ngân hàng là giống nhau. Tuy nhiên, tùy ngân hàng sẽ có chính sách tín dụng khác nhau ở một số điểm. Phân tích những điểm khác nhau trong chính sách tín dụng của các ngân hàng nhằm tim hiểu rõ hơn về qui trình ra thực hiện tín dụng của các ngân hàng này
2.1. Lập hồ sơ tín dụng
Giống nhau: ở bước này, các ngân hàng đều tìm thông tin về khách hàng bằng cách hướng dẫn khách hàng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ theo đúng qui định ở qui trình tín dụng của ngân hàng mình. Cụ thể, các ngân hàng đều thực hiện:
a) Tiếp nhận hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn
- Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu: CBTD hướng dẫn khách hàng đăng ký những thông tin về khách hàng, các điều kiện vay vốn và tư vấn việc thiết lập hồ sơ vay
- Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng: CBTD kiểm tra sơ bộ các điều kiện vay, bộ hồ sơ vay, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay
- Khách hàng đủ hay chưa đầy đủ điều kiện hồ sơ vay đều được CBTD báo cáo lãnh đạo và thông báo lại cho khách hàng (nếu không đủ điều kiện vay).
- CBTD làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ.
b) Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn
Kiểm tra hồ sơ vay vốn


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©