một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Đề tài: Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non
I. Phần mở đầu.
1.Lý do chọn đề tài :
Môi trường là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng đến các vật thể, sự kiện, vấn đề bảo vệ và giáo dục bảo vệ môi trường hiện nay là một vấn đề cấp bách của xã hội và mang tính toàn cần , mọi người , mọi tầng lớp trong xã hội đều được trang bị những kiến thức cần thiết về bảo vệ môi trường và bắt đầu từ lứa tuổi mầm non.
Trong thời đại ngày nay khoa học, kỹ thuật kinh tế phát triển như vũ bão, sản phẩm công nghiệp ra đời ở khắp mọi nơi, từ nông thôn thành phố, đời sống con người cũng từ đó được dần nâng cao, nhưng đi kèm mặt tích cực đó thì một khối lượng không nhỏ rác thải công nghiệp cũng ra đời và với việc xử lý rác chưa triệt để là nguyên nhân dẫn đến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, môi trường đất đai, hiện tượng suy thoái rừng, môi trường nước không khí , đều bị các chất độc hại khắp nơi gây nên sự ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của con người .
Trong những năm gần đây, công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường bước đầu đã được thực hiện tại các cơ sỡ giáo dục mầm non, song các hoạt động giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mang tính chất chỉ là giải pháp tình thế, tích hợp lồng ghép vào các hoạt động giáo dục khác, chưa có tính hệ thống và chưa đồng đều. Như vậy giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thì ta sẽ làm gì? Giáo dục trẻ như thế nào? Và mục đích đạt được sẽ là cái gì?
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ là việc chúng ta cung cấp cho trẻ những kiến thức sơ đẳng về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ nhằm tạo ra ở tẻ có những thái độ, hành vi đúng đắn của trẻ đối với môi trường .
Trẻ ở lứa tuổi mầm non rất thích hoạt động và những gì mới mẽ rất hấp dẫn đối với trẻ, trẻ rất thích được tiếp xúc tìm hiểu thiên nhiên, cuộc sống xung quanh trẻ, thông qua đó trẻ lĩnh hội hình thành nề nếp, thói quen, thái độ ứng xử có giá trị tốt đẹp của trẻ, về môi trường giúp trẻ có khái niệm ban đầu về môi trường song của bản thân mình nói riêng và con người xã hội nói chung là rất cần thiết ,từ đó giáo dục trẻ có cách sống, đối xử tích cực với môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ.
Muốn đạt được mục tiêu trên thì nhà trường và bản thân tui phải xây dựng được môi trường cho trẻ hoạt động bằng cách cho trẻ trải nghiệm thực tế bằng các thí nghiệm, thực nghiệm hay hành động cụ thể thì sẽ tạo nân những đối tượng tốt đẹp và qua đó sẽ hình thành nề nếp thói quen và là nền tảng để hình thành nhân cách cho trẻ. Với tình hình thực tế ở địa phương tui trường tui cũng như lớp tui đang phụ trách và qua kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ của mình tui nhận thức sâu sắc và xác định rõ những việc cần làm ngay đối với trẻ, những vấn đề cần trao đổi phối hợp với phụ huynh và những kiến nghi đề xuất về vấn đề để đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non và tui đã đưa ra đề tài “ Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” để chúng ta cùng nghiên cứu.
2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Căn cứ vào yêu cầu của đề tài, đối tượng nghiên cứu của tui là lớp 5-6 tuổi và tập thể học sinh của trường
3. Xác định mục tiêu nghiên cứu
tui nghiên cứu đề tài nhằm tìm ra một số biện pháp tốt nhất để rèn luyện thói quen, giáo dục trẻ cú ý thức bảo vệ môi trường giúp trẻ nhận thức được những hành động để bảo vệ môi trường hay cũng chính là để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu tui đã sữ dụng nhiều phương pháp nhằm đạt kết quả cao nhất như:
- Tự học tập tài liệu bồi dưỡng chuyên môn và tạo môi trường hoạt động cho trẻ
- Dạy trẻ bằng đồ dùng trực quan minh hoạ
- Dạy trẻ qua phương pháp thực hành
- Dạy trẻ qua phương pháp trò chuyện
- Dạy trẻ qua các thí nghiệm
- Phương pháp dùng tình cảm khích lệ
- Dạy trẻ thông qua hoạt động dạo chơi tham quan
- Công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh
- Phương pháp kết hợp với các ban ngành đoàn thể
II. Nội dung
1. Cơ sở khoa học:
1.1. Cơ sở lý luận:
Như chúng ta đã biết môi trường là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng đến các vật thể, môi trường là toàn bộ các hệ thống tự nhiên và hệ thống vật chất do con người tạo ra xung quanh mình. trong đó con người sống, lao động đã khai thác những tài nguyên thiên nhiên hay nhân tạo cho phép thoả mản những nhu cầu cá nhân của trẻ .
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là một quá trình giáo dục có mục đích nhằm giúp cho mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp trong xã hội cộng đồng nhận thức và quan tâm đến vấn đề của môi trường, giúp cho con người có những hiểu biết thái độ tích cực, có khả năng và những hành vi tốt đối với việc bảo vệ môi trường .
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nhằm giúp con người nhận thức đúng đắn về môi trường và có ý thức trong việc khai thác, sữ dụng các nguồn tài nguyên và có ý thức trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn bảo vệ môi trường. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được xem là một trong những biện pháp bảo vệ môi trường có hiệu quả và là nền tảng để cải thiện môi trường có hiệu quả và nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững .
Việc giáo dục trẻ mầm non là nền tảng của sự hình thành nhân cách. Có một nhà giáo dục đã nói rằng “ Trẻ em như tờ giấy trắng, chúng ta vẽ cái gì lên thì sẽ được các đó”. Trẻ em ở lứa tuổi mầm non là lứa tuổi đang hình thành và phát triển cơ thể non nớt của trẻ chịu sự tác động mạnh mẽ và sự ảnh hưởng quyết định của môi trường, sống xung quanh trẻ cho sự tăng trưởng và phát triển để trẻ có một sự phát triển toàn diện và thể hiện trí tuệ tình cảm và thẩm mỹ, ở lứa tuổi này trẻ rất nhạy cảm, tình cảm phát triển mảnh liệt đặc biệt là tính đồng cảm, dễ xúc cảm đối với con người và cảnh vật xung quanh.Do đó việc giáo dục hình thành những tình cảm thái độ và kỹ năng của trẻ đối với cuộc sống, môi trương giáo dục và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xung quanh, biết giữ gìn bảo vệ môi trường ở lứa tuổi này là hết sức dễ dàng. Nếu người lớn, nhà giáo dục bỏ qua giai đoạn này không quan tâm giáo dục trẻ là một sai lầm lớn .
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong trường mầm non nhằm trang bị cho trẻ một số hiểu biết về môi trường, mối quan hệ giữ con người với môi trường sống và dần dần hình thành cho trẻ về tình cảm thái độ, ý thức và hành vi tích cực đối với môi trường như trẻ biết

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©