Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Nghiên cứu trường hợp tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình

MỞ ĐẦU ....................................................................................................................5
1.Lý do chọn vấn đề can thiệp .................................................................................5
2.Tổng quan nghiên cứu, can thiệp..........................................................................7
3.Ý nghĩa can thiệp ................................................................................................12
4.Mục đích và nhiệm vụ can thiệp.........................................................................13
5.Đối tượng và vấn đề can thiệp ............................................................................13
6.Phạm vi can thiệp................................................................................................14
7.Phương pháp can thiệp........................................................................................14
NỘI DUNG CHÍNH................................................................................................17
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CAN THIỆP. ...........17
1.1. Lý thuyết ứng dụng trong can thiệp ........................................................17
1.1.1.Lý thuyết gắn bó Bowlby.......................................................................17
1.1.2. Lý thuyết phân tâm Freud.......................................................................18
1.1.3. Lý thuyết nhận thức – hành vi................................................................20
1.2. Các khái niệm chính trong can thiệp.......................................................22
1.2.1.Khái niệm công tác xã hội ....................................................................22
1.2.2.Khái niệm công tác xã hội nhóm..........................................................23
1.2.3.Khái niệm trẻ em mồ côi.......................................................................24
1.2.5. Khái niệm mặc cảm tự ti .........................................................................26
1.2.5.1.Khái niệm ...........................................................................................26
1.2.5.2.Đặc điểm.............................................................................................26
1.2.5.3.Biểu hiện mặc cảm tự ti.....................................................................27
1.2.6. Khái niệm hòa nhập ................................................................................28
1.2.7. Khái niệm môi trường học đường ..........................................................28
1.2.7.1.Môi trường..........................................................................................28
1.2.7.2.Môi trường học đường.......................................................................29
1.2.8. Trung tâm bảo trợ xã hội ........................................................................29
1.3.Cơ sở pháp lý của can thiệp ...................................................................30
1.4. Đặc điểm của Trung tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình: ...............................32
1.4.1.Lịch sử hình thành Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Ninh Bình ..
...........................................................................................................32
1.4.2.Mục đích, cơ cấu của Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội Ninh Bình...
...........................................................................................................32
1.5. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên .............................................35
1.5.1. Đặc điểm sinh lý ...............................................................................36
1.5.2. Đặc điểm tâm lý ................................................................................37
CHƢƠNG 2: CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN TRONG QUÁ TRÌNH .........42
CAN THIỆP NHÓM NHẰM GIẢM MẶC CẢM TỰ TI CHO NHÓM ...........42
TRẺ EM MỒ CÔI...................................................................................................42
2.1. Kế hoạch can thiệp dự kiến: ......................................................................42
2.1.1.Mục tiêu và nhiệm vụ can thiệp ...........................................................43
2.1.2.Thời gian và kế hoạch can thiệp cụ thể ...............................................43
2.2. Hoạt động thực hiện can thiệp ..................................................................46
2.2.1.Giai đoạn chuẩn bị và thành lập nhóm ...............................................46
2.2.2.Giai đoạn can thiệp ...............................................................................61
2.2.3.Giai đoạn kết thúc .................................................................................81
CHƢƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM ............................................................87
3.1. Mức độ đáp ứng nhu cầu của nhóm trẻ em:.............................................87
3.3. Ý nghĩa các môn học chuyên ngành đối nghiên cứu ...............................87
3.4. Điểm mạnh – điểm yếu của NVCTXH trong quá trình can thiệp............89
3.5. Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình can thiệp và biện pháp khắc
phục....................................................................................................................89
3.6. Bài học rút ra từ hoạt động can thiệp hỗ trợ ............................................92
KẾT LUẬN ..............................................................................................................94
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................96
PHỤ LỤC.................................................................................................................99 MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn vấn đề can thiệp
Trong lịch sử hình thành phát triển của mình tại các quốc gia trên thế giới và
tại Việt Nam, ngành công tác xã hội đã và đang làm tốt vai trò của mình trong việc
hỗ trợ những cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng nhu
cầu và tăng cường chức năng xã hội, đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính
sách, nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và
phòng ngừa các vấn đề xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, ngành
công tác xã hội đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác với trẻ em, thanh
thiếu niên, đặc biệt là nhóm trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn. Bên cạnh những trợ giúp của xã hội và cộng đồng về mặt kinh tế, tài chính thì
những đóng góp về mặt chức năng xã hội, tâm lý, tình cảm, các kỹ năng đối phó với
thách thức của công tác xã hội đối với trẻ em là không thể phủ nhận. Trong nhóm
đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi là một nhóm đặc
thù và có những đặc điểm riêng biệt cả về hoàn cảnh lẫn đặc tính xã hội, chịu nhiều
tổn thương và thiệt thòi. Theo số liệu thống kê, ở Việt Nam có khoảng 1.500.000 trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có khoảng 176.000 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Vì
vậy, Đảng và nhà nước ta đã tăng cường sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt tới nhóm
trẻ em mồ côi thông qua các chương trình, chính sách có liên quan. Các đề án có nội
dung về chăm sóc và bảo vệ trẻ em được phê duyệt tạo điều kiện hình thành những
mô hình chăm sóc thiết thực cho các em, giúp các em được sống trong gia đình thay
thế như: các trung tâm bảo trợ xã hội, các trại trẻ mồ côi, nhà tình thương, mái
ấm… Tại đây, các em không chỉ được sống một cuộc sống đầy đủ vật chất mà còn
ấm áp về tinh thần, các em luôn được tạo mọi điều kiện để có thể đến trường như
các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, trẻ em mồ côi khi đến trường không chỉ phải đối
mặt với sự khác biệt về hoàn cảnh sống, tính cách, lối sống mà còn rất tự ti về bản
thân. Các em tự ti vì mình là trẻ mồ côi, tự ti khi các em không có gia đình, không
nhận được tình yêu thương từ bố mẹ như các bạn, tự ti khi không có quần áo đẹp, tự
ti vì không được người khác yêu quý… Chính vì tự ti nên các em lại càng gặp nhiều
khó khăn trong việc hòa nhập môi trường học đường. Nhà trường và cơ sở bảo trợ đã phối hợp đưa ra các biện pháp để giúp các em dễ dàng hòa nhập, khuyến khích
các học sinh mở rộng mối quan hệ, xây dựng các nhóm học tập để hỗ trợ trẻ em mồ
côi học tập và kết bạn hiệu quả. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ giải quyết vấn để
ở bề nổi, không thể giúp các em giảm mặc tự ti. Vì vậy, nhiệm vụ của CTXH trong
lĩnh vực chăm sóc trẻ mồ côi rất quan trọng, bằng các kiến thức và kỹ năng của
mình, NVCTXH có thể đưa ra các biện pháp hỗ trợ về mặt tâm lý, xây dựng các
chương trình can thiệp theo nhóm, cá nhân để giúp các em có cơ hội giải tỏa căng
thẳng, học hỏi các hành vi mới, tăng khả năng giao tiếp, nhìn nhận một các khách
quan về bản thân, và có một thái độ lạc quan hơn trong cuộc sống. Thông qua các
giải pháp can thiệp CTXH, trẻ em mồ côi sẽ có những thay đổi tích cực theo thời
gian, kết hợp với các biện pháp hỗ trợ từ phía nhà trường và cơ sở xã hội, việc giảm
mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi trường học đường cho nhóm trẻ
em mồ côi sẽ đạt được hiệu quả đáng mong đợi, giúp các em chủ động hơn trong
cuộc sống.
Trong quá trình tiếp xúc và làm việc với các em nhỏ mồ côi sống tại Trung
tâm bảo trợ xã hội Ninh Bình, tui nhận thấy những khó khăn trong quá trình hòa
nhập môi trường học đường mới của các em xuất phát chủ yếu từ mặc cảm tự ti về
hoàn cảnh xuất thân của chính các em. Vì vậy việc hỗ trợ các em đến trường không
chỉ là vấn đề của các cán bộ làm việc tại trung tâm, các thầy cô giáo nơi các em theo
học mà còn là vấn đề mà CTXH cần quan tâm, để giúp các em có một tâm thế vững
vàng, tự tin hơn khi đến trường và sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới.
Xuất phát từlý do trên, tác giả đã mạnh dạn tiến hành nghiên cứu và thực hành
hỗ trợ cho nhóm trẻ em mồ côi thông qua đề tài: “Công tác xã hội nhóm với trẻ
em mồ côi nhằm giảm mặc cảm tự ti để nâng cao khả năng hòa nhập môi
trƣờng học đƣờng” - Nghiên cứu trƣờng hợp tại trung tâm bảo trợ xã hội Ninh
Bình. tui mong muốn, với đề tài này có thể đóng góp một phần công sức của mình
trong việc trợ giúp các em nhỏ mồ côi loại bỏ nhưng rào cản, và có được những kỹ
năng đối phó với những khó khăn có thể ngăn cản các em thực hiện ước mơ được
đến trường như các bạn đồng trang lứa.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©