Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.Hiêu tât ca cac yêu câu cua
tiêu chuân ISO 14001 & cac
bươc cơ ban đê thiết lập
HTQLMT.
2. Nắm vững nguyên tắc xac
định khia canh & đanh gia tac
động đê xac định khia canh
môi trương có ý nghĩa. 3
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Nội dung đào tao bao gồm:
Phân 1: Nhận thức cơ ban về ISO 14001:2015
• Các khái niệm về môi trường
• Các vấn đề môi trường hiện hữu
• Lợi ích khi áp dụng ISO 14000
• Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Phân 2: Xac định khia canh môi trương có ý nghĩa
• Nhận diện theo quá trình/hoạt động/sản phẩm/dịch
vụ
• Các tiêu chí thường dùng để xem xét mức ý nghĩa
• Phương pháp tính mức ý nghĩa
• Lộ trình xây dựng hệ thống ISO 14000 PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
 Khóa hoc sử dung nhiều cach phôi hơp:
* Bài giang
* Thao luận nhóm
* Bài tập thực hành trên lơp
nhăm đat đươc cac muc tiêu trên 5
THỜI GIAN & TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
Khóa đào tạo được thực hiện trong 30 tiết, bao gồm
cả lý thuyết và bài tập áp dụng.
Kiểm tra miệng trên lớp, kiểm tra giữa kỳ từ 30 – 60
phút, và thi cuối khóa từ 60 – 90 phút đều được ghi
nhận vào kết quả học tập của sinh viên.
Sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài tập trên lớp
và bài thi cuối cùng.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©