Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo mỹ phẩm của tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
现 代汉语化妆品广告语言及其越译研究 = Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo mỹ phẩm của tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt
选题理由
目前,在市场上,各个化妆品名牌为了能提高购买的频率,都用自
己的方法来吸引消费者,最好的方法也许是用广告的。很多化妆品的名
牌受到消费者的欢迎,不仅是因为产品的质量,而且是因为他们的广告
策略非常吸引人,他们使用的语言使消费者有深刻的印象,对产品有一
定的信任。
关于广告语言方面在中国有很多学者已经研究过了,仁者见仁,智
者见智,能提出新的看法是不容易的。而关于化妆品广告语言的方面近
年来还是寥寥无几的,学者的研究大多数关于化妆品广告的传播策略、
作用、化妆品广告的人际功能、社会特点几个层面。
化妆品广告语言除了具备一般广告语言的特点以外,更有突出的特
点。所以作为一个汉语语言研究生,本人认为这个题材很有意思,会有
更多的方面来分析以加深理解。
另外,对每个女人,化妆品在生活中是必不可少。本人也不例外。
对自己熟悉的东西更有感兴趣。所以我选择对化妆品广告语言进行研究,
而且通过研究可以对中国化妆品广告语言有更多的了解,同时补充自己
的见识短浅,提高自己的能力。通过研究结果可以提出汉语化妆品广告
语言越译方法,对越南学生在学习过程中有一定的帮助。
因上述的理由,本人拟定选择“现代汉语化妆品广告语言及其越译研
究”作为硕士论文课题,希望可以为学生们提供一份参考资料。
研究目的
本论文的研究目的是通过大量的汉语化妆品广告语料的具体分析,
总结汉语化妆品广告语言在语音、词汇、 句法、语义、修辞手法等五个
方面的特色。 另外,本人对汉语化妆品广告语言越译进行研究,分析在
越译过程中所遇到的困难,从此提出解决困难的一些建议。论文撰写完
毕会为学生们提供一份参考资料。
研究任务
为了达到以上的目标,本论文尽量完成以下的任务:
( )搜集汉语广告语言与化妆品广告的研究资料,大量阅读,了
解广告语言与化妆品广告语言的研究现状。
( )从汉语化妆品广告语言的语音、词汇、句法、语义、修辞手

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©