Nghiên cứu về thuật ngữ luật đầu tư trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch Hán - Việt

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
现代汉语投资法术语及其汉译越方法研究 = Nghiên cứu về thuật ngữ luật đầu tư trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch Hán - Việt
前言
0.1 选题理由
目前,随着中国经济、文化、政治等方面的发展,汉语便成为世界上人
类使用最多的语言之一,因此学习汉语者也日益增多。 而如何流利地、通畅
地使用汉语便成为学习汉语者追求的目标。不过汉语却是一种比较难学的语
言之一。它的语音、语法、词汇三个平面都存在着难点。学习汉语者是否能
很地道地使用汉语就取决于本身掌握的词汇量。所以学习汉语的应该多注意
并要仔细研究汉语的词汇。
现代汉语词汇是由不同的小词场组成的系统。现代汉语投资法术语是构
成汉语词汇的一小部分。它在构词、语义、语用三个方面既具有现代汉语词
汇的特点,又有独特之处,值得学习者来研究。而到目前为止,关于投资法
术语的研究还是一片空白的。可见,现代汉语投资法术语的研究空间是挺大
的。
再说,中越两国从古至今就有着长久“山连山、水涟水”的邻国关系,因
此学习汉语的越南人日益增多。同时随着两国之间关系日益发展,两国不仅
在文化、教育领域进行交流,而在投资方面也达到高程度。目前中国投资者
占在越南投资者的百分之四十。在越南每个省、每个工业区都很容易找到中
国公司的投资项目。两国之间的投资活动日益增多,那么法律文献的交换也
更加频繁。这儿要求两国各企业、各投资者要了解对方的《投资法》及投资 法术语。这时就需要翻译工作发挥其作用。虽说,汉语和越南语之间是大同
小异的,法律术语也如此,但在翻译过程当中,翻译者会遇到很多难以翻译
的投资法术语。因为在对现代汉语投资法术语进行汉译越时由于语言表达习
惯不同,加上在现代汉语投资法术语词汇里出现一些新词语,因此给翻译者
和翻译工作带来了困难。在翻译过程当中若遇到这些投资法术语,翻译者会
不知应该如何理解并翻译的。所以投资法术语的翻译还是一个很大的难点。
因而,若能深入研究现代汉语投资法术语,并且指出汉译越方法,这项研究
不仅会助于汉越翻译包括汉语投资法术语汉译越在内的能力,而且还会为促
进两国经济投资方面作出贡献。
因上述的理由,加上自己对汉语贸易投资法律术语的兴趣,本人拟定
《现代汉语投资法术语及其汉译越方法研究》作为本论文的课题。希望本论
文撰写完毕之后能够为越南汉语学习与翻译工作提供一份参考资料。
0.2 研究目的:
本论文的研究目的有三:
第一,阐明现代汉语投资法术语的界定与分类;
第二,弄清现代汉语投资法术语的构词方法、语义特点及语用功能;
第三,为越南汉语学习和翻译工作在投资法术语方面提供一份参考资
料。
0.3 研究任务 为了达到上述的目的,本论文要完成以下三项主要任务:
3.1 对汉语投资法术语和翻译理论有关的基础理论进行综述;
3.2 对现代汉语投资法术语进行研究,指出其构词方法,语义特点及其
语用功能;
3.3 将一些现代汉语投资法文件进行考察,指出现代汉语法律术语的汉
译越的难点、翻译策略及方法。
0.4 研究方法:
本论文所采用的研究方法主要是:
1,文献研究法以对关于汉语贸易投资法律术语的文献进行查阅、分
析;
2,分析法用以对汉语贸易投资法律术语的结构、语义及语用进行分
析;
3,考察法用以对一些汉语贸易投资法律著作的汉语本及汉译越本进行
考察、经分析提出有关的翻译方法及建议;
4,翻译法用以对汉语贸易投资法律术语进行试译,从而指出汉语贸易
投资法律术语的汉译越方法。
除了上述的主要研究方法,本论文还采用归纳法、引证法、例证法、统
计法等方法。
0.5 研究对象、研究范围以及语料来源

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©