Đề Cương cơ sở văn hóa việt nam

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

1.Trình bày khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh.Lấy ví dụ.
Trong mục Đọc sách ở phần cuối tập Nhật ký trong tù (1942-1943), Hồ Chí
Minh đã viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng
tạo và phát minh ra những ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học,
tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc,
ăn, ở và các cách sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó
tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi cách sinh hoạt cùng
với biểu hiện của nó, mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu
đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
Có một định nghĩa của E.B.Tylor(ở dưới) cũng rất gần với định nghiac trên của
HCM.Theo đó,HCM đề cập đến những khía cạnh:văn hóa do con người tạo
ra,văn hóa đa dạng,văn hóa mang tính xã hội.
-Theo định nghĩa trên,văn hóa vừa là nền tảng vật chất,tinh thần,vừa là động
lực phát triển của xã hội
2.Khái niệm văn hóa của UNESCO
Theo UNESCO:“Văn hóa hôm nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt và
tinh thần và vật chất,trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách cử một xã hội hay
của một nhóm người trong xã hội.Văn hóa bao gồm nghệ thuật và văn
chương,những lối sống,những quyền cơ bản của cong người,những hệ thống
các giá trị,những tập tục và những tín ngưỡng:Văn hóa đem lại cho con người
khả năng suy xét về bản thân.Chính văn hóa làm cho chúng ta trở thành những
sinh vật đặc biệt nhân bản,có lí tính,có óc phê phán và dấn thân một cách đạo
lí.Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện,tự ý thức được bản thân,tự biết
mình là một phương án chưa hoàn thành đặt ra để xem xét những thành tựu
của bản thân,tìm tòi không biết mệt những ý nghĩ mới mẻ và sang tạo nên
những công trình vượt trội lên bản thân”
*Phân tích:
-Văn hóa gồm cả giá trị vật chất và tinh thần
-Khi đó văn hóa vừa là nền tảng,động lực và kết quả của sự phát triển của con
người.
-Văn hóa do con người tạo ra
-Mang tính xã hội
-Văn hóa bao gồm rất nhiều lĩnh vực
-Có hai loại di sản văn hóa:hữu thể và phi vật thể
2.1.Bổ sung:Ngoài ra còn một số khái niệm văn hóa cũng như một số tuyên
ngôn về văn hóa của các nhà văn hóa học,sử gia tại Việt Nam và trên thế giới
như sau:
Việt Nam
-Từ thế kỉ XV,Phan Phu Tiên trong Việt âm thi tập đã nói:“Nước ta có tiếng là
một nước văn hiến”.
-Trong “Lĩnh nam chích quái”,Vũ Quỳnh và Kiều Phú thì cho rằng “Nước ta văn
minh bắt đầu nổi lên từ thời Hùng Vương”.
-Trong “Bình Ngô đại cáo”,Nguyễn Trãi trịnh trọng tuyên bố:“Nước Đại Việt ta
từ trước,vốn xưng nền văn hiến đã lâu”.
->Qua những cách diễn đạt trên có thể thấy các tác giả đều có một ý tưởng
chung là đồng nhất văn hóa với văn hiến,văn minh và hướng văn hóa đến
những gì tốt đẹp,đồng thời nhấn mạnh đến vai trò của cương tắc,cương
thường trong đó.
Phương Tây:Văn hóa (culture)bắt nguồn từ tiếng La tinh là cultura,có nghĩa là
vun trồng.Trong xã hội,có loại vun trồng vật chất đó là trồng trọt.Còn vun
trồng tinh thần là văn hóa.Như vậy văn hóa là cái nguyên sơ được con người
cải biến.
-E.B.Tylor có một định nghĩa với quy mô rộng,được các nhà khoa học lấy để
nghiên cứu là:“Khái niệm văn hóa hay văn minh dùng để chỉ định một toàn thể
phức hợp bao gồm đồng thời những tri thức khoa học,tín ngưỡng,nghệ
thuật,đạo đức,luật pháp,phong tục cùng những khả năng và những tập quán khác mà con người đã thực hiện được với tư cách là một thành viên xã
hội”.Đây là một khái niệm như bách khoa toàn thư về tất cả khía cạnh của văn
hóa.
2.2.Về văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây:
-Chỉ là hai khái niệm tương đối
Văn hóa phương Đông Văn hóa phương Tây
Khu vực châu Á,châu Phi,Mỹ La tinh Khu vực châu Âu,Bắc Mỹ
Tư duy tổng hợp,cầu tính,duy linh Tư duy phân tích,tuyến tính,duy lý
Thiên về giá trị tinh thần,đạo đức,tình
nghĩa.
Thiên về vật chất,kinh tế
Mang tính truyền thống Mang tính phát triển
Con người cộng đồng Con người cá nhân
Hòa với thiên nhiên Đấu tranh,chinh phục
3.Phân biệt các khái niệm văn hóa,văn hiến,văn minh,văn vật:
-Văn hóa như đã nói ở trên
-Văn minh(civilization) gốc La tinh là “civitas”,nghĩa là “đô thị”,hàm ý một giai
đoạn con người đã thoát khỏi tình trạng cư trú tự nhiên sang cư trú có bố trí
quy hoạch,mang nhiều yếu tố nhân tạo.
-Do vậy khái niệm văn minh chỉ khía cạnh vật chất,kĩ thuật.Văn minh là những
thành tựu đã đạt được khi văn hóa phát triển đến một mức độ nhất định của
một không gian xã hội nhất định.
Vú dụ:văn minh Ai Cập cổ đại,văn minh Địa Trung Hải,văn minh Hoa-Hạ,văn
minh trống đồng…
+Văn hóa xuất hiện trước văn minh.Trước khi xuất hiện văn minh Văn Lang-
Âu Lạc,Việt Nam đã xuất hiện một số nền văn hóa như:văn hóa Hòa Bình,văn
hóa Bắc Sơn…
-Văn hiến:
-Văn vật


Xem link download tại Blog Kết nối!

xem thêm
Đề thi Trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa Việt Nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) có đáp án
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©