Quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường Trung học cơ sở, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA -
ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH
GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH
HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH ......................... 8
1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề ................................................................ 8
1.2. Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu ................................ 10
1.2.1.Quản lý................................................................................................ 10
1.2.2. Quản lý giáo dục................................................................................. 13
1.2.3. Kiểm tra................................................................................................ 13
1.2.4. Đánh giá................................................................................................ 14
1.2.5 Kiểm tra - đánh giá.............................................................................. 15
1.2.6. Kết quả học tập ........................................................................................... 16
1.2.7. Năng lực và phát triển năng lực người học ......................................... 17
1.3. Một số vấn đề lý luận về kiểm tra - đánh giá........................................ 19
1.3.1. Vị trí, vai trò, chức năng của kiểm tra - đánh giá trong quá trình dạy học.............. 19 ..
1.3.2. Cơ sở và nguyên tắc kiểm tra - đánh giá..................................................... 22
1.3.3. Các yêu cầu sư phạm khi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
học sinh........................................................................................................ 24
1.3.4. Các hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá......................................... 25
1.3.5. Quy trình tổ chức một kỳ kiểm tra - đánh giá................................ 31
1.3.6. Đặc điểm của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh
trung học cơ sở ................................................................................................ 33
1.3.7. Đổi mới Giáo dục và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của
học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh........................... 35
1.4. Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học
sinh trung học cơ sở ..................................................................................... 38
1.4.1. Nội dung quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
của học sinh trung học cơ sở ........................................................................ 38
1.4.2. Những yêu cầu về quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục......................................................................................................... 41
1.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kiểm tra - đánh
giá kết quả học tập của học sinh THCS ........................................................ 42
Tiểu kết chương 1........................................................................................ 45
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH
GIÁ VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG
HỌCCƠ SỞ THÀNH PHỐCẨM PHẢ,TỈNHQUẢNG NINH................................ 46
2.1. Đặc điểm về kinh tế -xã hội của thành phố Cẩm Phả ............................ 46
2.
2.
Khái quát về giáo dục THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh............... 47 ..
2.2.1. Quy mô giáo dục thành phố Cẩm Phả ................................................................ 47
2.2.2. Hệ thống trường lớp THCS thành phố Cẩm Phả ................................ 47
2.2.3. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý .................................................. 49
2.2.4. Chất lượng giáo dục THCS của thành phố Cẩm Phả ........................ 51
2.3. Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học
sinh ở các trường THCS, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh .................. 54
2.3.1. Quy định về hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của
học sinh các trường THCS ........................................................................... 54
2.3.2. Lựa chọn các hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của
học sinh các trường THCS ........................................................................... 57
2.3.3. Nội dung, mục đích kiểm tra - đánh giá và mục tiêu môn học ............ 59
2.3.4. Tác dụng của Kiểm tra - đánh giá ...................................................... 60
2.3.5. Hiệu quả Kiểm tra - đánh giá thường xuyên ................................ 61
2.3.6. Xây dựng ngân hàng câu hỏi cho các môn học ................................61
2.4. Thực trạng quản lí hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
của học sinh ở các trường THCS thành phố Cẩm Phả ................................63 2.4.1. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh............. 64 ..
2.4.2. Việc thành lập tổ chức chuyên trách về kiểm tra - đánh giá kết quả
học tập của học sinh.............................................................................................. 65
2.4.3. Quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh.......................... 66
2.4.4. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập.................. 68 ..
2.4.5. Việc đầu tư cơ sở vật chất các điều kiện phục vụ, ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra - đánh giá ............................................... 69
2.5. Đánh giá chung, nguyên nhân............................................................. 69
2.5.1. Đánh giá chung ........................................................................................... 69
2.5.2. Nguyên nhân............................................................................................... 71
Tiểu kết chương 2........................................................................................ 73
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA -
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ,
TỈNH QUẢNG NINH ................................................................................ 74
3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp .................................................... 74
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học.............................................................. 74
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .............................................................. 75
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .............................................................. 75
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện.............................................................. 75
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và khả thi ................................................ 76
3.2. Các biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
của học sinh ở các trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. ............ 76
3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý hoạt
động kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho cán bộ quản lý, giáo viên,
học sinh........................................................................................................ 76
3.2.2.Biện pháp 2. Xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra đánh giá
cho các môn học........................................................................................... 79
3.2.3. Biện pháp 3. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của
học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh ................................ 90
3.2.4.Biện pháp 4. Xây dựng đội ngũ chuyên trách cho các kỳ kiểm
tra đánh giá................................................................................................92
3.2.5.Biện pháp 5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động
kiểm tra - đánh giá đối với kết quả học tập của học sinh............................... 94 3.2.6. Biện pháp 6:Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị và các điều
kiện phục vụ hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.............. 97
3.3.Mối quan hệ giữa các biện pháp ............................................................. 98
3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp ................... 99
3.4.1. Mục đích của khảo nghiệm 100
3.4.2. Đối tượng khảo nghiệm 100
3.4.3. Nội dung khảo nghiệm 100
3.4.4. Tiến trình khảo nghiệm 100
3.4.5. Kết quả khảo nghiệm và phân tích kết quả khảo nghiệm 101
Tiểu kết chương 3........................................................................................ 105
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................. 106
1. Kết luận................................................................................................ 106
2. Khuyến nghị............................................................................................. 107
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................... 109 - Đối với các nhà cán bộ quản lí
Nhà trường thực hiện quản lí hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học
tập của học sinh có nghĩa là nhà trường đã chấp nhận cung cấp cho người học
thông tin khách quan, khoa học giúp họ đánh giá điều chỉnh phương pháp học
tập của cá nhân. Điều đó đồng nghĩa với việc coi người học là đối tượng phục
vụ chính của nhà trường. Thách thức đầu tiên và lớn nhất đối với các nhà
quản lí, những người phải thay đổi từ phong cách đến phục vụ. những thách thức
này có thể bao gồm từ khâu chuẩn bị đến điều hành cả bộ máy theo phong cách
mới. Chính bởi vậy mà nhận thức của các nhà quản lý có ảnh hưởng không nhỏ
đến hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, nếu nhận thức
không đúng sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm, ngược lại nếu họ có nhận thức
đúng đắn sẽ giúp họ đưa ra những tác động tích cực, những quyết định đúng đắn.
- Đối với giáo viên
Giáo viên là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, thông qua giáo
viên, học sinh cảm nhận được thay đổi của hoạt động kiểm tra đánh giá.
Thách thức có thể trở thành cơ hội hay không chính là sự chấp nhận đổi mới
của đội ngũ giáo viên. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết quyết định
thành công của quá trình dạy học.
- Đối với xã hội, cha mẹ học sinh
Nhận thức của xã hội, của cha mẹ học sinh về KTĐG cũng có tác động
nhất định. Tâm lý khoa cử, trọng bằng cấp của xã hội, của cha mẹ học sinh đã và
đang gây sức ép rất lớn cho giáo dục nói chung và hoạt động KTĐG nói riêng.
Thậm chí tâm lý này còn là nguyên nhân của các hiện tượng tiêu cực trong thi cử
gây nên những nhức nhối trong giáo dục. Tuy nhiên thay đổi tâm lý của xã hội,
của cha mẹ học sinh không phải là không thực hiện được, muốn thay đổi nó cần
phải có những định hướng, những cải cách của nhà nước về giáo dục.
Do vậy, trong quá trình quản lý hoạt động KTĐG giá cần giúp cán
bộ quản lý, giáo viên, học sinh nhận thức đúng vai trò của KTĐG và có kiến
thức nhất định về KTĐG giá kết quả học tập của học sinh thông qua việc
thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về KTĐG nói
chung, quy chế thi, kiểm tra, nghiệp vụ soạn đề kiểm tra nói riêng...

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©