Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc quân khu i

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HOẠT
ĐỘNG CÓ THU Ở ĐƠN VỊ DỰ TOÁN QUÂN ĐỘI ..............3
1.1. Đơn vị dự toán quân đội ................................................................. 3
1.1.1. Khái niệm.........................................................................................3
1.1.2. Các cấp đơn vị dự toán quân đội......................................................4
1.2. Hoạt động có thu ở đơn vị dự toán quân đội ..................................... 5
1.2.1. Loại hình hoạt động có thu ..............................................................5
1.2.2. Đặc điểm hoạt động có thu ..............................................................6
1.3. Quản lý tài chính hoạt động có thu ở đơn vị dự toán quân đội............ 8
1.3.1. Quy định chung về quản lý hoạt động có thu ..................................8
1.3.2. Mục tiêu và cơ chế quản lý tài chính hoạt động có thu ...................9
1.3.3. Quá trình quản lý tài chính hoạt động có thu.................................12
1.3.4. Công cụ quản lý tài chính hoạt động có thu...................................17
1.3.5. Quản lý chi phí các hoạt động có thu.............................................24
1.3.6. Quản lý việc phân phối và sử dụng thu nhập từ các hoạt
động có thu ....................................................................................27
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
HOẠT ĐỘNG CÓ THU TẠI QUÂN KHU 1 - BỘ
QUỐC PHÒNG ..........................................................................29
2.1. Tình hình, nhiệm vụ và hoạt động có thu của quân khu 1- BQP ....... 29
2.1.1. Lịch sử truyền thống, tình hình nhiệm vụ của Quân khu 1 ...........29
2.1.2. Loại hình hoạt động có thu của quân khu......................................30
2.1.3. Đặc điểm hoạt động có thu của Quân khu .....................................31
2.1.4. Các đơn vị hoạt động có thu của quân khu....................................32
2.2. Thực trạng công tác quản lý tài chính hoạt động có thu tại
Quân khu 1- BQP........................................................................ 33
2.2.1. Tổ chức quản lý tài chính và đặc điểm quản lý tài chính
hoạt động có thu tại Quân khu 1....................................................33
2.2.2. Quản lý tài chính hoạt động có thu tại Phòng tài chính.................37
2.2.3. Quản lý tài chính hoạt động có thu tại các đơn vị .........................45
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý tài chính hoạt động có thu
tại Quân khu 1- BQP ................................................................... 65
2.3.1. Ƣu điểm..........................................................................................65
2.3.2. Hạn chế...........................................................................................68
2.3.3. Nguyên nhân ..................................................................................70
Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG CÓ THU Ở
QUÂN KHU 1- BỘ QUỐC PHÒNG........................................73
3.1. Ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện công
tác quản lý tài chính hoạt động có thu ở Quân khu 1- BQP ............. 73
3.1.1. Ý nghĩa của việc hoàn thiện...........................................................73 3.1.2. Mục tiêu và yêu cầu của việc hoàn thiện .......................................74
3.1.3. Phƣơng hƣớng hoàn thiện ..............................................................75
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác quản lý tài chính hoạt
động có thu ở Quân khu 1- BQP................................................... 76
3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ phận quản lý tài chính hoạt động có
thu ..................................................................................................76
3.2.2. Hoàn thiện việc quản lý chi phí hoạt động có thu .........................77
3.2.3. Hoàn thiện việc quản lý và phân phối thu nhập hoạt động
có thu .............................................................................................79
3.3. Một số biện pháp và kiến nghị....................................................... 89
3.3.1. Đối với các đơn vị hoạt động có thu ..............................................89
3.3.2. Đối với các cơ quan chức năng ban hành và hƣớng dẫn
thực hiện chế độ quản lý tài chính.................................................92
KẾT LUẬN .....................................................................................................96
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................98 thực hiện kế hoạch tài chính đối với hoạt động có thu, thực hiện hạch toán
toán đầy đủ chi phí, thu nhập và phân phối, xử lý kết quả hoạt động có thu
theo chế độ tài chính hiện hành.
2.2.3.1. Lập kế hoạch quản lý tài chính hoạt động có thu.
Điều hành và quản lý tài chính hoạt động có thu tại các đơn vị trực
thuộc quân khu Quân khu cũng là một quá trình, bao gồm các khâu: lập, chấp
hành dự toán và quyết toán tài chính hoạt động có thu, trong đó: lập kế hoạch
là công việc khởi đầu có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ các khâu của quá
trình quản lý tài chính hoạt động có thu ở từng đơn vị. Hàng năm, cơ quan tài
chính các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chỉ tiêu dƣ toán đƣợc Quân khu giao,
căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình để lập kế hoạch quản
lý tài chính. Việc lập kế hoạch quản lý tài chính là một chế độ bắt buộc nhằm
giúp cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, quân sự nói chung và nhiệm vụ
làm kinh tế, tạo lập các nguồn thu của từng đơn vị và của toàn Quân khu.
Kế hoạch quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc giúp cho lãnh đạo,
chỉ huy các đơn vị trong quân khu chỉ đạo các mặt hoạt động công tác trong
đó có hoạt động có thu trong phạm vi đơn vị mình, nó có tác dụng định hƣớng
trong việc quản lý chặt chẽ chi phí và các khoản thu nhập từ hoạt động có thu,
đồng thời biến chỉ tiêu dự toán đã đƣợc Quân khu giao trở thành hiện thực.
2.2.3.2. Quản lý chi phi và thu nhập hoạt động có thu tại Viện Quân y 91
Hoạt động có thu tại Bệnh viện Quân y 91 chủ yếu là dịch vụ y tế,
BHXH và một số dịch vụ khác nhƣ: hoạt động căng tin, trông giữ xe, hoạt
động khác.
Trong năm tài chính - (quá trình chấp hành kế hoạch tài chính hoạt
động có thu) - tất cả các thông tin về chi phí và thu nhập về hoạt động có thu
đƣợc kế toán thu nhận, tính toán, kiểm tra giám sát và ghi chép, phản ánh vào
hệ thống sổ kế toán của đơn vị. 2.2.3.6. Quản lý chi phi và thu nhập hoạt động có thu tại Trung đoàn 651
Trung đoàn 651 tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
không thƣờng xuyên do tận dụng thời gian ngoài giờ huấn luyện, sẵn sàng
chiến đấu để tiến hành các hoạt động có thu gồm: Hoạt động kinh doanh xăng
dầu, hoạt động vận chuyển kết hợp, hoạt động kinh doanh than.
Trong năm tài chính - (quá trình chấp hành kế hoạch tài chính hoạt
động có thu) - tất cả các thông tin về chi phí và thu nhập về hoạt động có thu
đƣợc kế toán thu nhận, tính toán, kiểm tra giám sát và ghi chép, phản ánh vào
hệ thống sổ kế toán của đơn vị.
Trích số liệu kế toán tổng hợp về hoạt động có thu năm 2010, Trung
đoàn 651
Loại hình hoạt động có thu Tổng số thu Tổng chi phí
1. Kinh doanh than 773.167.000 735.350.657
2. Vận chuyển kết hợp 149.640.000
3. D. vụ xăng dầu 19.000.000
Tổng cộng 941.807.000 735.350.657
Cuối năm tài chính - (quá trình quyết toán kế hoạch tài chính hoạt
động có thu) - căn cứ vào số liệu, thông tin thực tế do kế toán cung cấp, căn
cứ vào chỉ tiêu dự toán đƣợc giao, căn cứ vào quy định trong các văn bản
pháp quy về tài chính hiện hành, cơ quan tài chính tiến hành lập báo cáo kết
quả hoạt động có thu và tiến hành phân phối kết quả các hoạt động. Sau đó
báo cáo chỉ huy đơn vị xem xét phê duyệt và gửi cùng hồ sơ quyết toán ngân
sách của đơn vị về Phòng tài chính Quân khu để tiến hành tổng quyết toán
ngân sách cuối năm tài chính.
Trích số liệu hồ sơ tổng quyết toán ngân sách - báo cáo kết quả hoạt
động có thu và các khoản thu nộp ngân sách năm 2010, Trung đoàn 651:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©