Giải pháp phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống tỉnh An Giang trường hợp điển hình - nước mắm Đỉnh Hương

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 24/02/2016
Ngày nhận kết quả bình duyệt:
28/04/2016
Ngày chấp nhận đăng: 06/2016
Title:
Several tendencies and
solutions to develop the
traditional fish sauce in An
Giang province: Dinh Huong
fish sauce
Từ khóa:
Nhận biết thương hiệu, nước
mắm Đỉnh Hương,
phát triển thương hiệu
Keywords:
Brand-awareness,
Dinh Huong fish sauce,
brand name development
ABSTRACT
The objectives of this study aim to (1) analyze marketing activities and process
of building the brand name “Dinh Huong fish sauce”, (2) measure brand
awareness of Dinh Huong’s consumers in Long Xuyen city, and (3) propose
solutions to develop of Dinh Huong fish sauce. Exploratory factor analysis,
Cronbach's alpha, multiple linear regression were employed for data analysis.
A sample of 222 was collected by convenience sampling. Results show that the
awareness of Dinh Huong fish sauce is composed of two groups of factors:
basic brand-awareness and brand-awareness via products and packages.
Solutions for the development of Dinh Huong were proposed: branding, 4P
Marketing and personnel.
TÓM TẮT
Nghiên cứu đươc th ̣ ưc hi ̣ ên v ̣ ớ i ba muc tiêu (1) Phân tích hi ̣ ện trạng hoạt động
marketing, quá trình xây dựng thương hiệu nước mắm Đỉnh Hương, (2) Đánh
giá mức độ nhận biết thương hiệu nước mắm Đỉnh Hương của người tiêu dùng
thành phố Long Xuyên, (3) Đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu nước mắm
Đỉnh Hương. Các phương pháp trong nghiên cứu bao gồm: phân tích nhân tố
khám phá, hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích hồi quy tuyến tính bôi. ̣
Mẫu được chon theo phương pháp ch ̣ ọn mẫu thuân ti ̣ ên, c ̣ ỡ mẫu là 222. Kết quả
nghiên cứ u cho thấy mô hình mứ c độ nhân bi ̣ ết thương hiêu nư ̣ ớ c mắ m Đỉnh
Hương gồm hai nhóm nhân tố: nhân di ̣ ên thương hi ̣ êu cơ b ̣ ản và nhân di ̣ êṇ
thương hiêụ trên sản phâm và bao gói. Nghiên cứ u đề xuất một số giải phá p
chính để phá t triển thương hiêu nư ̣ ớ c mắ m Đỉnh Hương như: quảng bá thương
hiê
u; Marketing 4P và nhân s ̣ ự.
1. GIỚI THIỆU
Trong kinh doanh, việc xây dựng và phát triển
thương hiệu là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.
Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp ngoài việc
phải tạo ra sản phẩm hay dịch vụ có chất lượng tốt
nhất cho khách hàng, còn phải nỗ lực làm cho
khách hàng nhận biết được thương hiệu của mình,
bởi vì các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh ngày càng
trở nên giống nhau cả về giá, kiểu dáng và tính
năng công dụng. Điểm khác biệt giữa các sản
phẩm, dịch vụ chỉ còn phụ thuộc vào uy tín và hình
ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Do đó, thương
hiệu có vai trò rất lớn đối với cả doanh nghiệp và
người tiêu dùng.
Đối với người tiêu dùng, thương hiệu là căn cứ
quan trọng để ra quyết định cuối cùng trong hành


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©