Tổ chức dạy học theo trạm một số kiến thức của chương “chất khí” – Vật lý 10 ban cơ bản ở trường THPT

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỞ ĐẦU .......................................................................................................................11
1. Lí do chọn đề tài .....................................................................................................11
2. Mục đích nghiên cứu ..............................................................................................12
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu........................................................................12
4. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................................12
5. Giả thuyết khoa học................................................................................................12
6. Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................................13
7. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................13
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận .....................................................................13
7.2. Phương pháp điều tra, khảo sát........................................................................13
7.3. Thực nghiệm sư phạm .....................................................................................13
8. Đóng góp của đề tài................................................................................................14
9. Bố cục của luận văn................................................................................................14
CHƯƠNG 1...................................................................................................................15
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC THEO TRẠM TRONG
DẠY HỌC VẬT LÝ .....................................................................................................15
1.1. Mục tiêu giáo dục và sự đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện
nay ..............................................................................................................................15
1.1.1. Mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay [1], [7], [8], [9], [10], [11],
[17], [18] .................................................................................................................15
1.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học [5], [6], [7], [8], [9], [14] ............................18 1.1.3. Phương pháp dạy học tích cực......................................................................23
1.2. Dạy học theo trạm [2], [12], [14], [21], [22], [23] ..............................................30
1.2.1. Khái niệm dạy học theo trạm........................................................................30
1.2.2. Đặc điểm của dạy học theo trạm...................................................................31
1.2.3. Các điều kiện có thể tổ chức dạy học theo trạm...........................................33
1.2.4. Phận loại các trạm học tập ............................................................................33
1.2.5. Các bước và quy tắc xây dựng các trạm học tập ..........................................39
1.2.6. Các bước tổ chức một giờ học theo kiểu dạy học theo trạm ........................42
1.2.8. Sự khác biệt giữa dạy học theo quan niệm truyền thống và dạy học theo
trạm [1], [12], [14], [24] .........................................................................................45
1.3. Thực tiễn vận dụng dạy học theo trạm trong dạy học Vật lý ở nước ta trong
giai đoạn hiện nay [1], [2], [12], [14], [21], [22], [23], [24] ......................................46
1.3.1. Đặc thù của môn Vật lý và khả năng vận dụng dạy học theo trạm trong
dạy học Vật lý.........................................................................................................46
1.3.2. Các công trình nghiên cứu vận dụng dạy học theo trạm trong dạy học Vật
lý .............................................................................................................................46
1.4. Kết luận của chương 1.........................................................................................48
CHƯƠNG 2...................................................................................................................49
THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO TRẠM MỘT SỐ KIẾN THỨC
CỦA CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” – VẬT LÝ 10 BAN CƠ BẢN Ở TRƯỜNG
THPT.............................................................................................................................49
2.1. Mục tiêu dạy học của chương “Chất khí” – Vật lý 10 ban Cơ bản.....................49
2.1.1. Mục tiêu kiến thức ........................................................................................49
2.1.2. Mục tiêu về kĩ năng ......................................................................................49
2.1.3. Mục tiêu về thái độ .......................................................................................49
2.2. Cấu trúc nội dung của chương “Chất khí” – Vật lý 10 ban Cơ bản ....................49
2.3. Tìm hiểu thực trạng dạy học chương: “Chất khí” – Vật lý 10 ở một số trường
trung học phổ thông....................................................................................................50
2.3.1. Thực trạng dạy học của giáo viên.................................................................51 2.3.2. Thực trạng học tập của học sinh ...................................................................51
2.3.3. Nguyên nhân và hướng khắc phục thực trạng trên.......................................51
2.4. Thiết kế tiến trình dạy học theo trạm một số kiến thức của chương “Chất khí”
– Vật lý 10 ban Cơ bản...............................................................................................52
2.4.1. Đối tượng áp dụng ........................................................................................53
2.4.2. Thời gian và nội dung kiến thức...................................................................53
2.4.3. Chức năng của giờ học .................................................................................54
2.4.4. Hệ thống các trạm học tập ............................................................................58
2.4.5. Bộ công cụ đánh giá hoạt động học tập của học sinh khi thực hiện nhiệm
vụ ở các trạm...........................................................................................................83
2.4.6. Tiến trình tổ chức dạy học theo trạm một số kiến thức của chương “Chất
khí” – Vật lý 10 ban Cơ bản ...................................................................................90
2.5. Kết luận của chương 2.........................................................................................93
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ..............................................................94
3.1. Mục đích, nhiệm vụ, nội dung và đối tượng của thực nghiệm sư phạm.............94
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ...................................................................94
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm...................................................................94
3.1.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm....................................................................95
3.1.4. Đối tượng thực nghiệm sư phạm ..................................................................95
3.2. Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm....................................................................95
3.3. Những thuận lợi và khó khăn đối với quá trình thực nghiệm sư phạm.............100
3.3.1. Thuận lợi.....................................................................................................100
3.3.2. Khó khăn.....................................................................................................100
3.4. Diễn biến và kết quả của quá trình thực nghiệm sư phạm ................................101
3.4.1. Phân tích diễn biến của quá trình thực nghiệm sư phạm............................101
3.4.2. Kết quả của quá trình thực nghiệm sư phạm ..............................................103
3.5. Kết quả điều tra ý kiến đánh giá về dạy học theo trạm .....................................109
3.5.1. Ý kiến đánh giá của học sinh đối với kiểu dạy học theo trạm....................109
3.5.2. Đánh giá việc hình thành kĩ năng làm việc nhóm của học sinh .................111 3.5.3. Ý kiến đánh giá của giáo viên về kiểu dạy học theo trạm cuối đợt thực
nghiệm sư phạm....................................................................................................113
3.6. Kết luận của chương 3.......................................................................................117
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................118
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................120
PHỤ LỤC....................................................................................................................122 - GV đã được tập huấn về đổi mới PPDH, nhưng hầu hết các GV còn e ngại
với PPDH mới vì phải tốn kém thời gian chuẩn bị cho tiết dạy, trong đó sự thiếu
thốn về đồ dùng dạy học cũng là nguyên nhân rất lớn dẫn đến sự e ngại trong việc
áp dụng PPDH mới.
- Các trường THPT mà tui tiến hành thực nghiệm và trường xin được dự giờ
đều là những trường nằm ở một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đăk Lăk nên
trình độ HS còn rất thấp, CNTT chưa phổ biến nên khả năng sử dụng máy tính của
HS còn hạn chế.
- HS chưa quen với lối học chủ động, tích cực, số lượng HS ở mỗi lớp còn
khá đông không thuận tiện cho việc vận dụng các PPDH mới. Vì vậy vẫn chưa tạo
cho GV động lực trong việc đổi mới PPDH.
- Việc kiểm tra, thi cử hiện nay chưa khuyến khích được cách học thông
minh, sáng tạo của HS.
- Việc đánh giá giờ dạy của GV còn nhiều bất cập, theo một khuôn mẫu cứng
nhắc nên khi GV dạy học theo tinh thần đổi mới thì lại đánh giá theo khuôn mẫu cũ.
2.3.3.2. Đề xuất biện pháp góp phần khắc phục thực trạng trên
- Trước hết cần đảm bảo các điều kiện cần thiết để cho GV và HS dạy và học
tích cực: cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giảm sĩ số HS trong mỗi lớp. Tạo phòng
học bộ môn để phục vụ cho GV thiết kế và tổ chức các giờ dạy theo phương pháp
đổi mới.
- Khuyến khích GV áp dụng các PPDH tích cực kết hợp với sử dụng dụng cụ
thí nghiệm vào dạy học nhằm phát huy tính tích cực và tự lực của HS.
- Cần đánh giá cả quá trình học tập của HS chứ không chỉ riêng đánh giá kết
quả học tập. Đồng thời cần phát huy vai trò tự đánh giá của HS và đánh giá bạn học.
- Tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy chiếu, các
phần mềm phục vụ cho việc dạy học.
2.4. Thiết kế tiến trình dạy học theo trạm một số kiến thức của chương “Chất
khí” – Vật lý 10 ban Cơ bản

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©