xử lý tình huống trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn thị xã sơn tây, thành phố Hà nội

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC
I. LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................ 1
II. NỘI DUNG: ................................................................................................. 2
1. Tình huống: ............................................................................................. 2
2. Nguyên nhân dẫn đến tình huống: .......................................................... 3
3. Hậu quả của tình huống:......................................................................... 4
4. Mục tiêu xử lý tình huống: ...................................................................... 6
5. Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống:...... 7
5.1. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án giải quyết tình huống: ............. 7
5.2. Xây dựng, phân tích phương án giải quyết tình huống: ......................... 7
5.3. Lựa chọn phương án giải quyết tình huống: ........................................ 17
6. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án: ......................................... 18
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ........................................................................ 20
PHỤ LỤC ....................................................................................................... 22
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 25


Lớp Bồi dƣỡng ngạch chuyên viên: CVK2A - 2015

I. LỜI NÓI ĐẦU
Khai sinh là sự kiện hộ tịch có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi ngƣời. Đó
không chỉ là quyền cơ bản của con ngƣời khi sinh ra mà còn là căn cứ pháp lý để
xác lập mối quan hệ giữa Nhà nƣớc và công dân. Với ý nghĩa đó, pháp luật đã
sớm có sự điều chỉnh đối với vấn đề này. Tuy nhiên, thực tế, sự phát sinh đa
dạng của các quan hệ trong xã hội đã khiến cho các hoạt động xoay quanh nội
dung đăng ký khai sinh còn nhiều vƣớng mắc. Thực trạng này diễn ra có thể ảnh
hƣởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích chính đáng của công dân, bởi khai sinh
đƣợc coi là sự kiện hộ tịch gốc mà các quan hệ xã hội, các tài liệu, giấy tờ liên
quan đến công dân phát sinh sau đó đều dựa trên cơ sở những thông tin định
danh của công dân đã đƣợc ghi nhận trong quá trình đăng ký khai sinh.
Trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thực tiễn thực thi pháp luật về hộ tịch liên
quan đến khai sinh tại Phòng Tƣ pháp thị xã cũng đã gặp phải nhiều trƣờng hợp
vƣớng mắc. Trong phạm vi bài tiểu luận, em xin đƣợc đƣa ra một tình huống
điển hình xảy ra trên địa bàn thị xã liên quan đến vấn đề này, nhằm làm rõ một
phần những vƣớng mắc trong hoạt động khai sinh. Từ đó, đƣa ra những kiến
nghị để hạn chế phần nào những khó khăn trong quá trình giải quyết vấn đề khai

sinh trên thực tế.
Bài viết đƣợc xây dựng trên cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp
nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử,
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm, đƣờng lối
của Đảng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ
nghĩa. Trong bài viết có sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khoa
học nhƣ: Phƣơng pháp phân tích, diễn giải, bình luận, so sánh luật học, lôgic, hệ
thống, kết hợp lý luận với thực tiễn để đƣa ra những kết luận, đánh giá nhằm
giải quyết những vấn đề đƣợc đặt ra.
Em hi vọng với sự đầu tƣ tâm huyết, trên cơ sở những kinh nghiệm thực
tiễn và kiến thức có đƣợc sau quá trình học tập tại Trƣờng Đào tạo cán bộ Lê
Hồng Phong, bài viết sẽ đem lại những đóng góp có giá trị về mặt khoa học
cũng nhƣ thực tiễn. Rất mong nhận đƣợc sự đóng góp của thầy, cô giáo để bài
viết đƣợc thêm hoàn thiện. Em xin chân thành cảm ơn!
Học viên thực hiện: Phạm Thị Phƣợng

1


Lớp Bồi dƣỡng ngạch chuyên viên: CVK2A - 2015

II. NỘI DUNG
1. Tình huống:
- Tình huống xảy ra giữa:
Anh: Hoàng Kim Trung, sinh năm 1981,
Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội;
Và Chị: Võ Thị Bích Huệ, sinh năm 1986,
Địa chỉ: Khu phố 8, phƣờng Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.
- Diễn biến tình huống cụ thể nhƣ sau:
Năm 2008, anh Trung và chị Huệ đăng ký kết hôn tại UBND phƣờng
Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trong thời kỳ hôn nhân,
chị Huệ sinh đƣợc hai ngƣời con là Hoàng Thị Hằng (sinh năm 2008) và Hoàng
Ngọc Bình (sinh tháng 3 năm 2013). Trên cơ sở các giấy tờ cần thiết do chị Huệ
xuất trình (gồm: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Giấy chứng sinh, Giấy
chứng nhận kết hôn của anh Trung và chị Huệ), UBND phƣờng Trung Sơn
Trầm đã đăng ký khai sinh cho hai cháu với thông tin về họ tên ngƣời cha là:
Hoàng Kim Trung và họ tên ngƣời mẹ là: Võ Thị Bích Huệ.
Tuy nhiên, anh Trung nghi ngờ cháu Hằng và cháu Bình không phải là con
của anh. Bởi, theo anh Trung: do yêu cầu công việc, anh thƣờng xuyên phải đi
công tác. Đặc biệt từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 4 năm 2013, anh bị điều động
đến làm việc tại đơn vị mới và khoảng thời gian đó anh chƣa có thời gian về nhà
thăm vợ (tức, chị Võ Thị Bích Huệ). Anh Trung nghi ngờ chị Huệ có quan hệ
“ngoại tình” trong thời gian mình đi công tác, nên đến khoảng tháng 12 năm
2013 anh Trung đã đƣa hai con đi xét nghiệm ADN tại Trung tâm nghiên cứ
sinh – y – dƣợc học thuộc bệnh viện Quân y 103. Kết quả xét nghiệm cho thấy:
cháu Hằng là con của anh Trung, cháu Bình không phải là con của anh Trung.
Kết quả này làm cho cuộc hôn nhân của anh Trung và chị Huệ ngày một
rạn nứt. Đến tháng 10 năm 2015, anh Trung và chị Huệ đã có đơn yêu cầu Tòa
án nhân dân thị xã Sơn Tây công nhận thuận tình ly hôn và giải quyết thỏa thuận
về nghĩa vụ nuôi dƣỡng các con. Ngày 10/11/2015, trên cơ sở đơn yêu cầu và tài
liệu có liên quan (trong đó có phiếu kết quả xét nghiệm ADN), Tòa án nhân dân
Học viên thực hiện: Phạm Thị Phƣợng

2


Lớp Bồi dƣỡng ngạch chuyên viên: CVK2A - 2015

thị xã Sơn Tây đã ra Quyết định số 71/2015/QĐST-HN&GĐ công nhận việc
thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận giữa anh Trung và chị Huệ. Trong Quyết định
có nêu: “Giao cho anh Hoàng Kim Trung nuôi con chung là Hoàng Thị Hằng”,
“Chị Võ Thị Bích Huệ có một con riêng. Giao chị Huệ nuôi con riêng là Hoàng
Ngọc Bình”.
Do cháu Hoàng Ngọc Bình không phải là con của anh Hoàng Kim Trung
(theo kết quả xét nghiệm ADN và Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của
Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây), nên ngày 11/11/2015 anh Trung đã đến
UBND phƣờng Trung Sơn Trầm trình bày nguyện vọng: muốn bỏ phần thông
tin của ngƣời cha trong Giấy khai sinh của cháu Hoàng Ngọc Bình và không
đồng ý cho cháu Bình mang họ Hoàng.
Tuy nhiên, UBND phƣờng Trung Sơn Trầm gặp phải vƣớng mắc về căn
cứ pháp lý khi giải quyết nghiệp vụ hộ tịch liên quan đến việc bỏ thông tin
ngƣời cha trong Giấy khai sinh của cháu Hoàng Ngọc Bình, do hiện nay pháp
luật chƣa có quy định cụ thể về vấn đề này. Vì thế, ngày 11/11/2015, UBND
phƣờng Trung Sơn Trầm đã có công văn xin ý kiến Phòng Tƣ pháp thị xã Sơn
Tây về hƣớng giải quyết vụ việc trên để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của
công dân.
2. Nguyên nhân dẫn đến tình huống:
Thứ nhất, tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trƣờng cùng với xu
hƣớng hội nhập đã gây ra những ảnh hƣởng không nhỏ đến nhận thức, lối sống,
đạo đức xã hội của một bộ phận ngƣời dân và gia đình Việt Nam. Văn hóa gia
đình truyền thống đề cao “gia phong”, “gia đạo”, “gia lễ” dần bị mai một bởi
phong cách sống nhanh, sống thoáng, trọng vật chất, bỏ qua phẩm giá và nhân
cách con ngƣời. Những yếu tố đó ảnh hƣởng không nhỏ đến đời sống hôn nhân
– gia đình, tha hóa dần những quan niệm về “thủy chung tình nghĩa”, coi trọng
gia đình. Ngoại tình, ly hôn, ly thân, quan hệ tình dục trƣớc hôn nhân và việc
nạo phá thai là một phần những biểu hiện tiêu cực, hệ quả kéo theo từ những tác
động đó.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©