Thực hiện và áp dụng định mức lao động ở công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………..2
MỤC LỤC……………………………………………………………..3
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ…………………………....5
LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………6
Chương I: Cơ sở lí luận chung……………………………………….7
1.1. Định mức lao động……………………………………………..7
1.1.1. Định nghĩa………………………………………………7
1.1.2. Ý nghĩa…………………………………………………..7
1.1.3. Nguyên tắc định mức lao động………………………....7
1.2. Bản chất của định mức lao động……………………………...7
1.3. Vai trò của định mức lao động………………………………..7
1.3.1. Định mức lao động là cơ sở của tổ chức lao động

khoa học………………………………………………………….7
1.3.2. Định mức lao động là co sở để phân phối theo lao

động………………………………………………………………8

1.3.3. Định mức lao động là cơ sở tăng năng suất lao
động và hạ giá thành sản phẩm…………………………………9
1.3.4. Định mức lao động là cơ sở để lập kế hoạch sản
xuất kinh doanh…………………………………………………9
1.4. Nội dung của công tác định mức lao động…………………...10
1.4.1. Phân chia quá trình sản xuất thành các bộ phận
hợp thành………………………………………………………..10
1.4.2. Phân loại thời gian làm việc……………………………11
1.5. Phân chia các định mức lao động……………………………..11
1.5.1. Phương pháp tổng hợp………………………………….11
1.5.2. Phương pháp phân tích…………………………………12
1.6. Khái niệm trả lương theo sản phẩm…………………………..13
1.6.1. Tiền lương……………………………………………….13
1.6.2. Trả lương theo sản phẩm………………………………..13
1.6.3. Ưu, nhược điểm của chế độ trả lương theo sản phẩm…13
1.7. Các hình thức trả lương theo sản phẩm……………………....14
1.7.1. Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân……………14
1.7.2. Trả lương theo sản phẩm tập thể……………………….14
Chương II: Thực hiện và áp dụng định mức lao động ở
công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà……………………………………15

2.1.

Giới thiệu công ty………………………………………………15


4

4

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Lịch sử hình thành và phát triển công ty………………15
Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh……………17
Cơ cấu tổ chức, bộ phận quản lí………………………..20
Đặc điểm về tổ chức lao động…………………………..22
Kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty……………..25
2.2. Thực trạng công tác định mức lao động và trả lương
theo sản phẩm ở công ty………………………………………………27
2.2.1. Bộ phận đảm nhiệm công tác định mức lao động
trong công ty……………………………………………………..27
2.2.2. Các phương pháp định mức lao động đang được
áp dụng…………………………………………………………...28
2.2.3. Phương pháp xây dựng định mức lao động trong
công ty……………………………………………………………29
2.3. Đánh giá công tác định mức lao động tại công ty……………29
2.3.1. Phương pháp định mức………………………………....29
2.3.2. Công tác định mức lao động……………………………29
2.3.3. Đánh giá về số lượng, chất lượng của mức lao
động………………………………………………………………30
2.4. Vận dụng mức vào trả lương theo sản phẩm cho công
nhân……………………………………………………………………31
2.4.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm đang được áp
dụng tại công ty…………………………………………………..31
2.4.2. Điều kiện hỗ trợ người lao động thực hiện mức………31
Chương III: Hoàn thiện việc thực hiện và áp dụng công tác định
mức lao động ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà…………………34
3.1. Hoàn thiện phương pháp định mức…………………………..34
3.2. Hoàn thiện tổ chức công tác định mức……………………….34
3.3. Hoàn thiện điều kiện làm việc………………………………...34
3.3.1. Hoàn thiện phân công hợp tác lao động……………….34
3.3.2. Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc………………34
3.3.3. Cải tiến và thay đổi máy móc thiết bị…………………...35
3.4. Nâng cao vai trò hoạt động công đoàn trong công ty………..35

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………36


5

5

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo phòng ban…………………………….23
Bảng 2.2: Tỉ lệ lao động trực tiếp và gián tiếp…………………………23
Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo hợp đồng……………………………..24
Bảng 2.4: Trình độ học vấn của lao động………………………………24
Bảng 2.5: Độ tuổi của người lao động………………………………….25
Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn trong công ty…………………………….26
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh của công ty….27
Bảng 2.8: Số lượng các mức lao động trong công ty…………………..30
Bảng 2.9: Một số điều chỉnh mức trong công ty năm 2013……………31
Bảng 2.10: Mẫu đo thử kiểm tra môi trường định kì năm 2012………..33
Sơ đồ 2.1: Quy trình công nghệ sản xuất kẹo…………………………..19
Sơ đồ 2.2: Quy trình, công nghệ sản xuất bánh………………………...20
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo
Hải Hà………………………………………………………………….21


6

6

LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải phát huy
mọi nguồn lực sẵn có của mình để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm,
cải thiện đời sống người lao động.
Một trong những công cụ để quản lí sản xuất, lao động trong các doanh
nghiệp là mức lao động. Phần lớn công nhân trong công ty cổ phần bánh kẹo Hải
Hà được trả lương theo sản phẩm. Vì thế có một mức chính xác là cần thiết để trả
lương phù hợp với hao phí lao động của công nhân. Vì vậy đề tài em lựa chọn
là : ‘‘Thực hiện và áp dụng định mức lao động ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải
Hà’’. Mục tiêu là nghiên cứu việc thực hiện và áp dụng định mức lao động ở công
ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà để từ đó rút ra các ưu, nhược điểm và tìm phương
hướng nâng cao hiệu quả của công tác định mức lao động.
Chuyên đề gồm ba chương :
Chương I: Cơ sở lí luận chung
Chương II: Thực hiện và áp dụng định mức lao động ở công ty cổ phần
bánh kẹo Hải Hà
Chương III: Hoàn thiện việc thực hiện và áp dụng công tác định mức lao
động ở công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Do trình độ còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót.
Em mong sẽ nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để chuyên đề này thêm
phong phú và có tính hiện thực.
Em xin Thank sự hướng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Vũ Hoàng Ngân và sự
chỉ bảo hướng dẫn của các cô chú, các anh chị trong văn phòng công ty đã giúp đỡ
em hoàn thành chuyên đề này.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©