ĐÁP ÁN CÂU HỎI THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG MÔN TRẮC NGHIỆM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2016
MÔN: Trắc nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ
( Kèm theo Quyết định số 8537/QĐ-HĐTNN ngày 22/11/2016 của Hội đồng thi nâng ngạch)

NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 1: Cán bộ, công chức……………, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp
luật về lao động là một trong những quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi
A. được nghỉ phép năm, nghỉ lễ

B. được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ

C. được nghỉ hàng năm, nghỉ phép

D. được nghỉ chế độ hàng năm, nghỉ lễ

Câu 2: Có tác phong lịch sự; …………, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp
là một trong những quy định văn hóa giao tiếp ở công sở
A. giữ gìn đoàn kết


B. giữ gìn uy tín

C. giữ gìn trật tự

D. giữ gìn văn

minh
Câu 3: Luật Cán bộ công chức quy định về:
A. Cán bộ, công chức.
B. Bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức.
C. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 4: Được hưởng ………….., tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định
của pháp luật là một trong những Quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ
liên quan đến tiền lương
A. tiền làm thêm giờ

B. tiền làm tăng giờ

C. tiền làm vượt giờ

D. tiền làm quá

giờ
Câu 5: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện ………. của cán bộ, công
chức theo quy định
A. Nghĩa vụ, quyền hạn.

B. Nhiệm vụ, quyền hạn.

C. Trách nhiệm, quyền hạn.

D. Tất cả đều sai.


Câu 6: Được ………… và các điều kiện làm việc khác theo quy định của pháp luật là một
trong những quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
A. bảo đảm trang thiết bị

B. bảo đảm dụng cụ

C. trang bị thiết bị

D. trang bị dụng cụ

Câu 7: Được đào tạo, bồi dưỡng ……….chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ là một trong những
quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
A. nâng cao năng lực

B. nâng cao tư tưởng

C. nâng cao trình độ

D. nâng cao phẩm

chất
Câu 8: Luân chuyển là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hay bổ nhiệm giữ
một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một ……………để tiếp tục được đào tạo, bồi
dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ
A. thời gian nhất định

B. khoảng nhất định

C. thời lượng nhất định D. tất cả đều sai

Câu 9: Được pháp luật bảo vệ khi ………. là một trong những quyền của cán bộ, công chức
được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
A. thi hành nhiệm vụ

B. thực thi công vụ

C. thực thi nhiệm vụ

D. thi hành công

vụ
Câu 10: Bảo đảm thứ bậc hành chính và ……………… là một trong những nguyên tắc trong
thi hành công vụ
A. Sự phối hợp thường xuyên

B. Sự phối hợp chặt chẽ

C. Sự phối hợp thống nhất

D. Sự phối hợp liên tục

Câu 11: Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết
nhiệm kỳ hay ……..thời hạn bổ nhiệm
A. kết thúc

B. chưa hết

C. chuẩn bị

D. tiếp tục

Câu 12: Ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, ……. là một trong những quy định văn
hóa giao tiếp ở công sở
A. khách quan

B. minh bạch

C. vui vẻ

D. mạch lạc

Câu 13: Cán bộ, công chức phải …….của đồng nghiệp là một trong những quy định văn hóa
giao tiếp ở công sở
A. lắng nghe ý kiến

B. chi sẻ ý kiến

C. chia sẻ công việc

D. tiếp thu ý kiến

Câu 14: Công bằng, ………, khách quan khi nhận xét, đánh giá là một trong những quy định
văn hóa giao tiếp ở công sở


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©