tình huống chuyên viên xử lý hành vi trốn thuế từ vi phạm chế độ kế toán hộ kinh doanh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh phát triển kinh tế hội nhập quốc tế,
việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng
tư duy chiến lược, phương pháp khoa học trong nhận thức để thích ứng với những
biến động của tình hình trong nước và thế giới có vai trò quan trọng. Xuất phát từ yêu
cầu này của xã hội, việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước là rất cần
thiết. Khóa học này trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và
kỹ năng thực thi công vụ, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng
cao năng lực công tác cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và
trách nhiệm được giao; chuẩn hóa ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức phù hợp
với vị trí việc làm và thời gian công tác. Ngoài ra, hoàn thành chương trình bồi dưỡng
kiến thức quản lý nhà nước là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức đủ tiêu
chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.
Thời gian vừa qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở Tài
chính Nghệ An, tui được tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương
trình chuyên viên do Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức, thời gian bắt đầu từ
ngày 15/5/2017 đến ngày 15/6/2017. Chương trình học được chia làm 3 phần gồm:

Phần I: Kiến thức chung;
Phần II: Kiến thức quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ;
Phần III: Kỹ năng.
Khoá học diễn ra trong 1 tháng với sự giảng dạy nhiệt tình của Quý thầy cô ở
Trường Chính trị tỉnh và Lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành, đã truyền đạt, bồi dưỡng
cho bản thân tui không ít kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác quản lý nhà
nước của một cán bộ, công chức. Từ sự hiểu biết cơ bản hệ thống chính trị của một
quốc gia; cách thức tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; cải cách thủ tục hành chính nhà nước; quản lý tài chính công trong
các cơ quan nhà nước… đến các kỹ năng mềm hết sức cần thiết cho một công chức
như đạo đức công vụ; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng soạn tTốt văn bản; kỹ năng quản lý
Học viên: Nguyễn Thị Tốt

1


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Tiểu luận cuối khóa

thời gian; quản lý hồ sơ công việc; cách thức làm việc nhóm và tìm kiếm, thu thập
thông tin một cách hiệu quả.
Trên cơ sở kiến thức đã học cùng với những bài học kinh nghiệm đúc rút ra
trong quá trình công tác, tui nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý nhà
nước trên lĩnh lực thuế - tài chính. Nó là công cụ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô, tạo cơ
sở cho việc hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả,
chống lãng phí, ngăn chặn tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới và sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Do đó, tui xin
chọn đề tài “Xử lý hành vi trốn thuế từ vi phạm chế độ kế toán hộ kinh doanh” để viết
tiểu luận cuối khóa.
Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng thời gian nghiên cứu không dài, nhận thức còn
hạn chế nên chắc chắn đề tài sẽ không tránh khỏi một vài thiếu sót cả về nội dung lẫn
hình thức. tui rất mong nhận được ý kiến góp ý và sự giúp đỡ của qúy thầy, cô giảng
viên lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên để bài tiểu luận
đạt được kết quả tốt.
tui xin chân thành cảm ơn./.

Học viên: Nguyễn Thị Tốt

2Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Tiểu luận cuối khóa

PHẦN I
MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
Như chúng ta đã biết, thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước
(NSNN) nhằm đáp ứng các nhu cầu chi cho bộ máy Nhà nước, chi cho quốc phòng,
an ninh, giáo dục, văn hoá, y tế và các nhu cầu chi khác của Nhà nước. Nguồn thu từ
thuế không những đảm bảo cho chi thường xuyên mà còn có điều kiện chi cho đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chi cho các chương trình mục tiêu. Thuế
cũng là công cụ sắc bén của nhà nước để kiểm kê, kiểm soát đối với các lĩnh vực sản
xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phân phối thu nhập quốc dân. Bên cạnh những
kết quả mà mà nguồn thu từ thuế mang lại, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định
trong công tác quản lý thuế dẫn đến tình trạng thất thoát nguồn thu, gây ảnh hưởng
lớn tới nền tài chính quốc gia nói chung và địa phương nói trên. Điển hình đó là tình
trạng vi phạm chế độ kế toán ở hộ kinh doanh thuộc khu vực kinh tế dân doanh có xu
hướng gia tăng và chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp, đa dạng, tinh vi trên tất
cả các ngành nghề kinh doanh. Tình huống cụ thể sau đây sẽ làm rõ vấn đề mà chúng
ta đề cập tới.
Ông Nguyễn Văn Tiến, trú quán tại thị trấn La Hai, huyện Diễn Châu, tỉnh
Nghệ An, là chủ hộ kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông Nguyễn Văn Tiến đã được
UBND huyện Diễn Châu cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 24E7 - 000098, ngày
01/4/2014. Ông Tiến thực hiện kê khai thuế theo quý. Doanh thu khoán (doanh thu
được tính cho hoạt động kinh doanh không xác định được bằng sổ sách kế toán, hóa
đơn) là 200.000.000 đồng, doanh thu chịu thuế là 80.000.000 đồng, số thuế khoán mà
ông Nguyễn Văn Tiến phải nộp là 1.200.000 đồng, trong đó: thuế GTGT là 800.000
đồng; thuế TNCN là 400.000 đồng.
Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá
nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi,
bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết
thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung
Học viên: Nguyễn Thị Tốt

3


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Tiểu luận cuối khóa

một số điều của các Nghị định về thuế, trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử
dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được tính trên doanh thu
khoán và doanh thu trên hóa đơn. Hướng dẫn này được áp dụng cho kỳ tính thuế từ
ngày 01/01/2016.
Ông Nguyễn Văn Tiến đã thực hiện mở sổ sách kế toán, ghi chép, cập nhật đầy
đủ hàng ngày các giao dịch phát sinh, bao gồm cả số lượng và doanh số hàng bán ra,
mua vào thực hiện đầy đủ việc xuất hoá đơn khi bán hàng hoá. Sau ba tháng đầu năm
2016 triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư số 92/2015/TTBTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, kết quả kinh của cửa hàng ông Nguyễn Văn
Tiến được chi tiết như sau:
Đơn vị tính:1.000đ
Tháng
kinh
doanh

Số liệu ấn định

Số liệu ghi sổ sách
kế toán

Số thuế
phải nộp

Thông báo
thuế

Doanh thu

Mức thuế

Doanh thu

Mức thuế

1

80.000

1.200

30.000

450

1.650

1.650

2

80.000

1.200

50.000

750

1.950

1.950

3

80.000

1.200

42.000

630

1.830

1.830

Sau khi thực hiện nộp thuế theo chế độ kê khai trên cơ sở các số liệu ghi chép
sổ sách kế toán được 3 tháng (từ tháng 01 đến tháng 3/2016), ông Tiến đã suy tính và
so sánh: trước đây mỗi tháng ông chỉ nộp 1.200.000 đồng, từ khi thực hiện sổ sách kế
toán, nộp thuế theo kê khai, ông phải nộp mức thuế cao hơn nhiều. Nếu tiếp tục thực
hiện theo phương án này thì các tháng cuối năm 2016 với số lượng công trình nhà ở
tăng vọt trên địa bàn huyện thì chắc chắn số thuế ông phải nộp cho Nhà nước sẽ
nhiều hơn so với mức thuế khoán trước đây. Do đó, ông Tiến nảy ra ý định kê khai sai
doanh thu nhằm mục đích trốn thuế một cách hợp pháp bằng cách không lập và xuất
hoá đơn cho khách hàng nhằm để điều chỉnh doanh thu hàng tháng và từ tháng
4/2016, ông Tiến đã thực hiện hành vi giấu nguồn thu như vậy.
Hồi 14 giờ 00 phút ngày 15/8/2016, đồng chí Nguyễn Văn Hậu thuộc Đội kiểm
tra Chi cục Thuế huyện Diễn Châu trên đường đi công tác đã phát hiện một xe tải
Học viên: Nguyễn Thị Tốt

4


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Tiểu luận cuối khóa

mang biển số 37H1– 2323 đang mua hàng của cửa hàng ông Tiến với số lượng lớn.
Cảm tính cho thấy có điều gì đó không ổn, đồng chí Hậu đã thăm dò nguồn tin từ các
hộ xung quanh và biết: chiếc ô tô này thường xuyên mua vật liệu ở cửa hàng ông
Tiến; chủ chiếc xe là ông Lê Văn Khánh trú tại thị trấn La Hai, huyện Diễn Châu.
Đồng chí Hậu đã điện thoại về cho Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Diễn Châu và
xin ý kiến lãnh đạo cho phép được kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật liệu của ông
Tiến và cụ thể là xác định việc phát hành chứng từ kế toán liên quan đến mua bán vật
tư hàng hoá đã được xếp trên xe của ông Khánh.
Đúng 16 giờ 00 phút, 3 đồng chí trong Đội kiểm tra của Chi cục Thuế đã có
mặt tại hiện trường. Ông Nguyễn Văn Châu, Đội trưởng Đội kiểm tra công bố Quyết
định số 311/QĐ-CCT ngày 15/8/2016 về việc thực hiện kiểm tra đột xuất cửa hàng
kinh doanh vật liệu xây dựng của ông Tiến do Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện
Diễn Châu ký. Đội đã tiến hành kiểm tra sổ sách kế toán và quyển hoá đơn bán hàng
trong ngày 15/8/2016 của ông Tiến; đối chiếu số hàng hoá hiện có trên chiếc xe tải và
hàng hoá hàng hoá còn tồn trong kho với sổ sách nhập kho vật tư của ông Tiến thì
hoàn toàn khớp cả về số lượng, chủng loại sản phẩm. Số lượng và giá bán của số
hàng hoá ông Tiến đã thuê xe ông Khánh chở cho một công trình xây dựng tư nhân
mà ông Tiến đã ký hợp đồng cung cấp vật liệu gồm:
- Sắt Hòa Phát Φ6 là 01 tấn x 12.000.000đ/tấn
- Xi măng Hà Tiên là 3,5 tấn x 1.750.000/tấn
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©