giáo án trải nghiệm sáng tạo chống ô nhiếm tiếng ồn môn vật lý 7

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Căn cứ Kế hoạch chuyên môn của trường THCS Diễn Tháp năm học
2017-2018
- Căn cứ nhiệm vụ được phân công;
Nhóm chuyên môn Toán – Lý lập Kế hoạch xây dựng tiết học theo hướng
Nghiên cứu bài học như sau:
1. Người hướng dẫn: Trần Ngọc Tú
2. Tên chủ đề: Phòng chống tiếng ồn
3. Mục tiêu của chủ đề
a. Kiến thức

- Biết đặc điểm các vật liệu cách âm
- Xây dựng phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học.
b. Kỹ năng;
- Trình bày báo cáo quá trình thực hiện cũng như sản phẩm một cách sáng tạo
và khoa học.
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin từ internet và nhiều nguồn khác nhau
- Kỹ năng biết áp dụng các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong thực tế cuộc
sống.
c. Thái độ: Có thái độ cẩn thận, hợp tác nhóm một cách nghiêm túc.
- Có thái độ nghiêm túc trong trình bày báo cáo sản phẩm.
d. Năng lực cần hình thành

1


- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tế cuộc sống
qua đó phát triển cho học sinh năng lực tìm tòi, sáng tạo khoa học để bảo vệ
cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực thuyết trình báo cáo sản phẩm trước
công chúng.
4. Hình thức tổ chức dạy học: Giáo viên hướng dẫn trực tiếp trên lớp, các
nhóm học sinh tiếp thu cách thức thực hiện về nhà tìm các giải pháp chống ô
nhiễm tiếng ồn theo nhóm sau đó trình bày báo cáo sản phẩm theo nhóm trước
lớp.
5. Thiết bị vật tư cần chuẩn bị
a. Giáo viên (thiết bị, vật tư, kinh phí….)
- Tranh ảnh giới thiệu về tác hại của ô nhiễm tiếng ồn.
- Chuẩn bị máy chiếu để học sinh báo cáo thiết kế dưới dạng trình bày
powerpoit
b. Học sinh (thiết bị, vật tư, tài liệu…)
- Nguồn thông tin lấy từ SGK vật lý 7 và từ nguồn Internet
- Máy tính có kết nối Internet.
- Bút viết, thước kẻ, giấy A0 , A4.
- Các loại phiếu
6. Phân công nhiệm vụ:
- Chủ trì xây dựng chủ đề trải nghiệm sáng tạo: Trần Thị Tâm
- Tuần 17 giao nhiệm vụ thực hiện theo chủ đề ngoại khóa chủ đề: “CHỐNG Ô
NHIỄM TIẾNG ỒN” cụ thể như sau:
1. Chia nhóm: Chia theo nhóm học tập
2. Quy định về thời gian:

Tuần 17: + Tìm kiếm và hệ thống thông tin, xây dựng các phương án, ý tưởng
thiết kế phương án
Tuần 18: Thực hiện thiết kế phương án: Lựa chọn thiết bị, sơ đồ, lựa chọn hình
thức báo cáo
* Lưu ý với học sinh về cách thức trao đổi thông tin:
2


- Nhóm nào khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin hay xây dựng kế hoạch
thực hiện…thì trực tiếp gặp GV để được tư vấn giúp đỡ.
- Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải được giao nhiệm vụ, và khi kết
thúc hoạt động thì mỗi thành viên phải có bản tự đánh giá cá nhân về ý thức,
thái độ và hiệu quả công việc được giao.
- Thời gian hướng dẫn học sinh trải nghiệm: băt đầu tuần 17 cho học sinh 7A,
7B, 7C
- Phân công giáo viên hướng dẫn: Trần Ngọc Tú
- Hoàn thành hồ sơ Trải nghiệm sáng tạo: Trần Ngọc Tú
NHÓM TRƯỞNG

GIÁO ÁN DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
Môn vật lý 7
Tiết 17: PHÒNG CHỐNG TIẾNG ỒN
( Tiết 1)
( Hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết đặc điểm các vật liệu cách âm
- Xây dựng phương án phòng chống tiếng ồn cho trường học.
2. Kỹ năng;
- Trình bày báo cáo quá trình thực hiện cũng như sản phẩm một cách sáng tạo
và khoa học.
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin từ internet và nhiều nguồn khác nhau
- Kỹ năng biết áp dụng các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn trong thực tế cuộc
sống.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©