Vanet và các phương pháp định tuyến

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mạng VANETs (Vehicular Ad-hoc Networks) đang thu hút sự chú ý đáng kể từ công
đồng nghiên cứu khoa học và ngành công nghiệp ô tô để cải thiện các dịch vụ của
hệ thống vận tải thông minh (ITS).Trong khi lĩnh vực giao thông hiện nay đang phải
đối mặt với nhiều vấn đề về an toàn giao thông đường bộ,hiệu quả sử dụng và vấn
đề về môi trường,do đó ý tưởng về “ITS” đã được đưa ra.Do tốn kém nhiều chi phí
của việc triển khai và thiết lập một hệ thống như vậy rất phức tạp trong thực tế nên
nghiên cứu trong VANET chỉ dựa vào mô phỏng.Đồ án này mô phỏng các thuật toán
định tuyến trong mạng VANET,kết quả của việc mô phỏng sẽ đánh giá hiệu suất của
mạng VANET khi áp dụng trong môi trường thực tế.Trong luận án này, việc thực
hiện và khả năng sử dụng của mạng không dây VANET được nghiên cứu. Để nghiên
cứu chúng ta sử dụng mô phỏng bằng công cụ giả lập NS-2 với các tập tin là mô
hình chuyển động của các xe trong một khu vực lớn với các giao thức định
tuyến.Trong đề tài này chúng ta sẽ thực hiện hai mô phỏng : Trong đề tài này chúng
ta sẽ thực hiện hai mô phỏng : một là mô phỏng trên bản đồ được thiết lập bằng tay,
hai là dùng bản đồ thực tế của vùng Afton Oaks của Mỹ 1934[m] x 1811[m] để so
sánh các thông số Packet Delivery Ratio, End-to-End Delay , Hop Count, Routing
Overhead của các giao thức : AODV, AOMDV, DSR, GPSR. Để đánh giá các giao
thức này đối với VANET từ đó áp dụng giao thức tối ưu vào hệ thống.
Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs) is attracting considerable attention from the
research community and the automotive industry to improve the services of
Intelligent Transportation System (ITS). As today’s transportation system faces
serious challenges in terms of road safety, efficiency, and environmental
friendliness, the idea of so called “ITS” has emerged. Due to the expensive cost of
deployment and complexity of implementing such a system in real world, research
in VANET relies on simulation. This paper attempts to evaluate the performance of
VANET in a realistic environment.In this thesis the performance and usability of
wireless Vehicular Ad hoc Networks (VANET) are studied.For the investigation we
use the network simulator ns-2 with a car traffic movement file of the larger region
with the routing protocols.In this project, we would perform two simulation: the
first, we simulated plan which is set up by hand, the second we would use real world
plan of USA’s region Afton Oaks with area 1934[m] x 1811[m] to compare
parameters : Packet delivery ratio, End-to-End Delay , Hop Count, Routing
Overhead in routing protocols: AODV, AOMDV, DSR, GPSR.Evaluating the
protocols with VANET.Then applying optimal protocol into VANET system.
 Lỗi định tuyến trong GPP
Tuy nhiên trong thuật toán GPP đôi khi thất bại trong quá trình tìm các tuyến để
chuyển gói tới đích, gồm có hai nguyên nhân sau đây:
• Do GPP sử dụng No-crossing heuristic để loại bỏ bất cứ hai cạnh nào giao
nhau trong vùng gây nên chia cắt kiến trúc mạng thành từng vùng cô lập, khi
đó gói có thể bị lặp vòng (loop).


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©