Khảo sát điện áp lưới phân phối khi có máy phát điện gió

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chƣơng 1
TỔNG QUAN
1.1 Đặt vấn đề
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế như hiện nay thì nhu cầu về sử dụng
điện càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Do sự gia tăng phụ tải điện, đòi hỏi
ngành điện phải đầu tư xây dựng các nhà máy điện cũng như phát triển và hoàn
thiện hệ thống truyền tải và phân phối. Việc xây dựng những nhà máy phát điện
công suất lớn đòi hỏi phải có thời gian dài và vốn đầu tư lớn đồng thời nảy sinh
hàng loạt các vấn đề như: nhiên liệu cung cấp, diện tích đất đai, ảnh hưởng môi
trường v.v... Mặt khác, để đưa được công suất phát đến nơi tiêu thụ lại cần đến hệ
thống truyền tải và phân phối làm cho chi phí tăng cao. Vì vậy việc sử dụng kết hợp
máy phát phân tán trong hệ thống được xem là một giải pháp hữu hiệu để giải quyết
vấn đề này.
Máy phát phân tán là máy phát công suất nhỏ được đặt gần nơi tiêu thụ. Khi
tham gia vào hệ thống điện, máy phát phân tán mang lại những ưu điểm như:
- Không cần nâng cấp mạng truyền tải cũng như mạng phân phối bằng cách
đặt nguồn phát tại nơi có nhu cầu.
- Có khả năng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng đến
khách hàng bằng cách giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện đến khách
hàng do sự cố về điện cũng như tăng khả năng đáp ứng công suất cho hệ
thống do thiếu điện.
- Ít ảnh hưởng đến môi trường, một số dạng nguồn phát sử dụng năng lượng
sạch, hoàn toàn không có khí thải.
Bên cạnh những ưu điểm thì máy phát phân tán cũng tồn tại một số nhược điểm
đó là:
- Phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên. - Làm thay đổi cấu trúc, sự phân bố công suất trên hệ thống cũng như các vấn
đề về điều khiển, bảo vệ.
Chính vì vậy, khi hệ thống có sự tham gia của nguồn phân tán thì một trong
những vấn đề lớn cần quan tâm lớn đó là bài toán dự báo điện áp lưới điện khi
có nguồn phân tán đưa vào. Chính bởi lý do này nên tui đã chọn đề tài “Khảo sát
điện áp lưới phân phối khi có máy phát điện gió” làm đề tài luận văn thạc sĩ.
1.2 Mục đích của đề tài
- Tính toán ước lượng các thông số của phân bố gió, ước lượng công suất máy
phát điện gió và những ảnh hưởng của máy phát điện gió lên phổ điện áp của
lưới phân phối.
- Dùng làm tài liệu tham khảo cho lĩnh vực năng lượng gió.
1.3 Nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu về điện áp lưới điện trước và sau khi lắp đặt máy phát điện gió.
- Nghiên cứu về phân bố gió.
- Nghiên cứu đặc tính hệ thống chuyển đổi năng lượng gió.
- Ứng dụng phương pháp xác suất và phi xác suất để tính toán giá trị kỳ vọng
điện áp tại phụ tải khi đưa máy điện gió vào vận hành.
- Xét ảnh hưởng của công suất tác dụng WTG lên điện áp lưới phân phối, chưa
xét đến ảnh hưởng của công suất phản kháng WTG lên điện áp lưới phân phối.
1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu
- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan từ cán bộ hướng dẫn, bạn bè, tài
liệu sách vở, các bài báo và tài liệu từ internet.
- Phân tích tổng hợp bài toán.
- Viết chương trình giải bài toán trên phần mềm MATLAB.
- Mô phỏng điện áp lưới phân phối bằng phần mềm PsCad.
1.5 Điểm mới của luận văn
- Ứng dụng phương pháp xác suất và phi xác xuất để tính giá trị kỳ vọng công
suất của máy phát điện gió, giá trị kỳ vọng của điện áp phụ tải lưới phân phối
- Áp dụng tính toán, mô phỏng giá trị kỳ vọng điện áp phụ tải cho cấu hình lưới
bất kỳ. 1.6 Nội dung của luận văn
Chƣơng 1: Tổng quan
Tổng quan chung về lĩnh vực nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và nội dung
nghiên cứu.
Chƣơng 2: Chuyển đổi năng lƣợng gió cơ bản
Công suất trong phổ gió và phương pháp tính toán dữ liệu gió.
Chƣơng 3: Mô hình xác suất để phân tích dữ liệu gió
Phương pháp xác định dữ liệu gió bằng phân bố Weibull.
Phương pháp xác định dữ liệu gió bằng phân bố Rayleigh.
Trình bày đặc tuyến công suất của tuabin gió và hướng tiếp cận dựa trên phân bố
Weibull.
Chƣơng 4: Khảo sát điện áp lƣới điện khi có máy phát điện gió
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bố gió lên lưới phân phối.
Tính xác suất điện áp lưới trong hệ thống trước và sau khi lắp đặt Máy phát điện
gió.
Phân tích điện áp theo cách tiếp cận phi xác suất.
Chƣơng 5: Áp dụng tính toán giá trị kỳ vọng điện áp lƣới phân phối
Tính giá trị kỳ vọng điện áp tại phụ tải cho sơ đồ lưới đặc trưng.
Mô phỏng giá trị kỳ vọng điện áp tại phụ tải cho sơ đồ lưới bất kỳ.
Chƣơng 6: Kết luận và hƣớng phát triển đề tài
Nêu các kết quả đã thu được trong luận văn, đưa ra nhận xét và hướng phát triển
của đề tài.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©