Giáo án Mới Hình học 11 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh 2018

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Để hiểu rõ về hai đường thẳng không thuộc một mặt phẳng ta học bài “HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀHAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG”.
II. Nội dung bài học
1. Đơn vị kiến thức 1: Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
a) Tiếp cận
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
?1: Quan sát các cạnh tường trong phòng học và xem cạnh tường là hình ảnh của đt. Hãy chỉ ra 2 đt song song, 2 đt cắt nhau và 2 đt không song song mà cũng không cắt nhau.
?2: Nếu hai đt trong không gian không song song thì cắt nhau đúng hay sai. Cho ví dự minh hoạ ?
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về “vị trí tương đối giữa hai đường thẳng phân biệt”, thế nào là hai đt song song và hai đt chéo nhau và các tính của chúng. Thảo luận nhóm
Quan sát phòng học.

Hs trả lời

Sai. Hs cho ví dụ minh hoạ cụ thể.


Hs tiếp nhận vấn đề và trao đổi nhóm
b) Hình thành:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
?1: Nếu hai đt cùng thuộc một mp thì chúng có mấy vị trí tương đối.
?2: Ngoài ba vị trí tương đối của hai đt đồng phẳng còn có vị trí tương đối nào nữa không.
?3: Khi nào hai đt chéo nhau.

Giới thiệu khái niệm hai đt cắt nhau, song song, trùng nhau , chéo nhau trong không gian.
Chú ý: Hai đường thẳng không có điểm chung thì chưa chắc song song nhau.
?5: Khi nói đến hai đường thẳng song song thì phải lưu ý đến đều gì. Ba vị trí tương đối là: Song song, cắt nhau, trùng nhau.

Hai đt chéo nhau
Khi không có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng đó.
Hs ghi nhận kiến thức

Hai đt song song và chéo nhau đều không có điểm chung

Hai đt đó trước tiên phải đồng phẳng.
c) Củng cố:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
?1: Sử dụng mô hình hình tứ diện ABCD, hãy chỉ ra các cặp đường thẳng chéo nhau.


?2: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. hãy tìm những đường thẳng chứa cạnh của hình lập phương chéo với đt AB. Hs trả lời
Hs vẽ hình minh hoạ
Có CC’, DD’, D’A’ và B’C’ chéo với AB.
2. Đơn vị kiến thức 2: Tính chất
* Định lý 1:
a) Tiếp cận
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
?1: Nhắc lại tiên đề Ơclit về đường thẳng song song trong mặt phẳng ?
Qua một điểm không nằm trên một đường thẳng, có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
b) Hình thành
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giáo viên giải thích sau đó nêu tính chất trong hình học không gian.

*Định lý 1:
Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.
c) Củng cố
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hướng dẫn Hs vẽ hình

?1: Hãy tóm tắt lại giả thiết và kết luận của bài toán.
?2: Điểm I có nằm trong mặt phẳng () không. Vì sao ?
?3: Điểm I có nằm trong mặt phẳng () không. Vì sao ?
?4: Kết luận.
Lưu ý: Khi vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian cần quan tâm đến tính trục quan. Hs vẽ hình
Hs trả lời
Vậy

Cần ít đường khuất.
* Định lý 2:
a) Tiếp cận


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©