Sáng kiến kinh nghiệm Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHẦN A: MỞ ĐẦU
1.Tên đề tài
“Tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7”
2. Lý do chọn đề tài:
1. 2.Cơ sở lí luận:
Năm học 2014– 2015 là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nói không với tiêu cực và bệnh
thành tích trong giáo dục. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và
sáng tạo để học sinh noi theo. Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực.
Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ
thông tin.
Hiện nay, tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục đang được quan
tâm. Thực hiện tích hợp trong dạy học sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc góp phần
hình thành, phát triển năng lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Dạy học tích hợp được hình thành trên cơ sở của những quan niệm tích cực về
quá trình học tập và qúa trình dạy học, thực hiện quan điểm tích hợp trong giáo dục
sẽ góp phần phát triển tư duy tổng hợp, năng lực giải quyết vấn đề và làm cho việc
học tập trở nên có ý nghĩa hơn với học sinh, so với việc học tập và thực hiện các
mặt giáo dục một cách riêng rẽ. Các sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội vốn không
tồn tại một cách rời rạc, đơn lẻ, chúng là những thể tổng hợp hoàn chỉnh và có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau.
Cũng chính do đặc điểm đó mà giáo dục bảo vệ môi trường được đưa vào nội
dung giáo dục phổ thông chủ yếu bằng con đường tích hợp, tức là liên kết, lồng
ghép với các môn học có sẵn trong chương trình giáo dục phổ thông một cách hợp
lý, nhưng đặc biệt là môn Sinh học.
Môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật, là nơi chứa
đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất. Nhưng môi trường
hiện nay như chúng ta đã biêt nó đã và đang bị suy thoái, ô nhiễm một cách trầm
trọng do nhiều nguyên nhân khác nhau: như núi lửa, bão cát…và do sự phát triển
kinh tế - xã hội để đáp ứng cho nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần của con
người, con người chưa thật sự có ý thức cao về bảo vệ môi trường, như khai thác
tài tài nguyên rừng cạn kiệt, xả rác bừa bài... từ đó nó đã đem lại cho con người
những thảm họa khôn lường như gây hiệu ứng nhà kính, khí hậu toàn cầu thay đổi
Trái Đất nóng lên làm cho băng ở hai cực tan ra, gây ra thiên tai và những căn bệnh
hiểm nghèo, nó đã mang đi biết bao tính mạng của người dân vô tội. Để giảm bớt những hậu quả do thiên nhiên gây ra đó là việc bảo vệ môi trường
hiện nay là một trong nhiều mối quan tâm mang tính toàn cầu nói chung, ở nước ta
bảo vệ môi trường là một vấn đề đang được quan tâm sâu sắc.
Nhằm định hướng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bộ giáo dục và đào
tạo xây dựng và đưa vào giảng dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong các
môn học, trong đó có môn Sinh học ở các cấp học.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong công cuộc
xây dựng vaø bảo vệ đất nước, Đảng và nhà nước ta chủ trương phát triển kinh tế đi
đôi với bảo vệ môi trường và phát triển xã hội, đảm bảo phát triển bền vững quốc
gia, nhiều văn bản đã được ban hành nhằm thể chế hóa công tác bảo vệ môi trường,
trong đó có công tác giáo dục bảo vệ môi trường.
Luật bảo vệ môi trường năm 2005 được quốc hội nước Cộng Hòa XHCN
Việt Nam khóa XI kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 có quy định về giáo dục
bảo vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường: “Công dân Việt
Nam được giáo dục toàn diện về môi trường nhằm nâng cao hiểu biết và yù thức
bảo vệ môi trường; giáo dục bảo vệ môi trường là một nội dung của chương trình
chính khóa của các cấp học phổ thông” (trích điều 107 luật bảo vệ môi trường)
Ngày 15/11/2004, bộ chính trị đã ra Nghị quyết 41/NQ/TƯ về “bảo vệ môi
trường trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết
xác định quan điểm bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của
nhân loại, là yếu tố bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nghị
quyết coi tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức là giải pháp số 1 trong 7 giải
pháp bảo vệ môi trường của nước ta và chủ trương: “Đưa nội dung giáo dục bảo vệ
môi trường vào chương trình, sách giáo khoa của hệ thống giáo dục quốc dân, tăng
dần thời lượng và tiến tới hình thành môn học chính khóa đối với các cấp học phổ
thông”
Ngày 17/10/2001, thủ tướng chính phủ kí quyết định 1363/QĐ-TTg về việc
phê duyệt đề án “đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc
dân” với mục tiêu: “ Giáo dục học sinh hiểu biết về pháp luật và chuû trương chính
sách của Đảng, nhà nước về bảo vệ môi trường; có kiến thức về môi trường để tự
giác thực hiện bảo vệ môi trường”.
Từ những chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngày 31/01/2005, bộ trưởng
Bộ giáo dục và đào tạo đã ra chỉ thị “về việc tăng cường công tác giáo dục bảo vệ
môi trường” chỉ thị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục phổ thông là
trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng về môi trường và bảo vệ môi trường bằng

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©