Hợp đồng chống mối cho công trình xây dựng mẫu

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÒNG, DIỆT MỐI
CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Số:….. /2018/HĐ/CHC-VFC
(Công trình: ______ thuộc Dự án ........................)
-

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày … tháng _____ năm ______ tại Văn phòng Công ty TNHH ________, chúng
tui gồm :
Bên A (Bên sử dụng dịch vụ): CÔNG TY TNHH ACB
Đại diện bởi:

(Ông)______

Địa chỉ:

_________.


Điện thoại:

_________

Mã số thuế:

_________

Chức vụ: Giám đốc

Fax:

Số tài khoản:
.

Bên B (Bên cung cấp dịch vụ): CÔNG TY XYZ
Đại diện bởi:

(Ông) _______

Địa chỉ:

_______

Tài khoản:

_______

Mã số thuế:

________

Chức vụ:_______

Điện thoại:
_______
Fax: ______
Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hay “Các Bên”, gọi riêng là “Bên”,
Hai Bên cùng nhau bàn bạc và thống nhất ký kết hợp đồng Dịch vụ phòng, diệt mối cho công

trình xây dựng (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) với những điều khoản và điều kiện sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1.

Bên A đồng ý giao cho Bên B thực hiện công việc phòng diện mối cho Công trình
___________ thuộc Dự án ........................tại thị Huyện ACB- Thành Phố ___________
(sau đây gọi là Công trình) theo hồ sơ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên A chấp
Page 1 of 18


thuận), chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công được Bên A phê duyệt, đảm bảo chất lượng
theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ, giá cả được thỏa thuận trong Hợp đồng hay phụ lục
Hợp đồng kèm theo.
2.

Chi tiết nội dung và khối lượng công việc được quy định tại Bảng khối lượng và giá trị
tạm tính dưới đây:

TT

Nội dung công việc

A

Công trình ACB

ĐV

Khối

Đơn

T

lượng

giá

1

Chống mối trên mặt bằng Công trình ….

m2

2

Chống mối theo chu vi quanh nhà Công trình …

md

B

Thành Tiền

Công trình _______

1

Chống mối trên mặt bằng Công trình đi….

m2

2

Chống mối theo chu vi quanh nhà Công trình ….Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©