Báo cáo môn lập trình hướng đối tượng - Xây dựng chương trinh quản lí sinh viên

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT……………………....................................................5
I. Ngôn ngữ lập trình C#..........................................................................................................5
1. Giới thiệu ..........................................................................................................................5
2. Các kiểu dữ liệu ...............................................................................................................5
3. Các toán tử........................................................................................................................7
4. Cấu trúc rẽ nhánh.............................................................................................................9
a. Câu lệnh if.........................................................................................................................9
b. Câu lệnh case....................................................................................................................9
c. Câu lệnh for ....................................................................................................................10
d. Câu lệnh while................................................................................................................11
e. Câu lệnh do …while ......................................................................................................11
II. Lập trình hướng đối tượng với C#...................................................................................11
1. Lớp và đối tượng............................................................................................................11
2. Kế thừa lớp .....................................................................................................................13
3. Giao diện (interface)......................................................................................................15
4. Không gian tên (Namespace) .......................................................................................17
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG...........................................................19
I. Phân tích chức năng............................................................................................................19
II. Cơ sở dữ liệu ......................................................................................................................19
1.Quan hệ dữ liệu ...............................................................................................................19
2. Các bảng..........................................................................................................................19
2.1. Bảng Khoa...................................................................................................................19
2.2 Bảng Lớp ......................................................................................................................20
2.3 Bảng sinh viên..............................................................................................................20
2.4 Bảng Điểm thi ..............................................................................................................20
2.5 Bảng Môn học..............................................................................................................21
III. Các lớp ..........................................................................................................................21
1. Lớp Khoa ........................................................................................................................21
2. Lớp Lớp ..........................................................................................................................22
3. Lớp Sinh viên .................................................................................................................22
4.Lớp Điểm thi ...................................................................................................................23
5. Lớp Môn học ..................................................................................................................23
6. Lớp clsDuLieu................................................................................................................24
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI LẬP TRÌNH ..............................................................................26 1.Lớp Khoa..............................................................................................................................26
1.1 Thêm..............................................................................................................................26
1.2 Sửa.................................................................................................................................26
1.3 Xóa ................................................................................................................................26
2 Lớp Lớp học.........................................................................................................................26
2.1 Thêm..............................................................................................................................26
2.2 Sửa.................................................................................................................................27
2.3 Xóa ................................................................................................................................27
3 Lớp Sinh viên.......................................................................................................................27
3.1 Thêm..............................................................................................................................27
3.2 Sửa.................................................................................................................................28
3.3 Xóa ................................................................................................................................28
4 Lớp Điểm thi ........................................................................................................................28
4.1 Thêm..............................................................................................................................28
4.2 Sửa.................................................................................................................................29
4.3 Xóa ................................................................................................................................29
5 Môn học................................................................................................................................29
5.1 Thêm..............................................................................................................................29
5.2 Sửa.................................................................................................................................30
5.3 Xóa ................................................................................................................................30
6 Lớp clsDuLieu .....................................................................................................................30
6.1 Kết nối...........................................................................................................................30
6.2 Lấy GetDataSet............................................................................................................30
6.3 Lấy DataSet gôm nhiều trường..................................................................................31
6.4 Lấy DataSet theo lệnh SQL........................................................................................31
6.5 Lấy DataSet theo điều kiện ........................................................................................31
6.6 Kiểm tra mã có trung không.......................................................................................31
6.7 Chạy một lệnh SQL.....................................................................................................32
CHƯƠNG 4: MINH HỌA ỨNG DỤNG ................................................................................33
I. Form Trang chủ...................................................................................................................33
II. Form Quản li sinh viên .....................................................................................................33
III. Form Quản lý điểm thi ....................................................................................................34
IV. Form Quản môn học........................................................................................................34
V. Form Quản lý lớp ..............................................................................................................35
VI.Form Quản lý khoa ...........................................................................................................35
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................................36 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
I. Ngôn ngữ lập trình C#
1. Giới thiệu
Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ được dẫn xuất từ C và C++, nhưng nó được tạo từ nền
tảng phát triển hơn. Microsoft bắt đầu với công việc trong C và C++ và thêm vào những
đặc tính mới để làm cho ngôn ngữ này dễ sử dụng hơn. Nhiều trong số những đặc tính này
khá giống với những đặc tính có trong ngôn ngữ Java. Không dừng lại ở đó, Microsoft đưa
ra một số mục đich khi xây dựng ngôn ngữ này. Những mục đich này được được tóm tắt
như sau:
 C# là ngôn ngữ đơn giản
 C# là ngôn ngữ hiện đại
 C# là ngôn ngữ hướng đối tượng
 C# là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo
 C# là ngôn ngữ có ít từ khóa
 C# là ngôn ngữ hướng module
 C# sẽ trở nên phổ biến
2. Các kiểu dữ liệu
Tương tự như C++ hay Java, C# chia thành hai tập hợp kiểu dữ liệu chính: Kiểu xây
dựng sẵn (built- in) mà ngôn ngữ cung cấp cho người lập trình và kiểu được người dùng
định nghĩa (user-defined) do người lập trình tạo ra
C# phân tập hợp kiểu dữ liệu này thành hai loại: Kiểu dữ liệu giá trị (value) và kiểu dữ
liệu tham chiếu (reference). Việc phân chi này do sự khác nhau khi lưu kiểu dữ liệu giá trị
và kiểu dữ liệu tham chiếu trong bộ nhớ. Đối với một kiểu dữ liệu giá trị thì sẽ được lưu
giữ kích thước thật trong bộ nhớ đã cấp phát là stack. Trong khi đó kiểu dữ liệu tham chiếu
như các đối tượng được cấp phát trên heap. Khi một đối tượng được cấp phát trên heap thì
địa chỉ của nó được trả về, và địa chỉ này được gắn đến một tham chiếu.
Bảng 1-1 Kiểu dữ liệu xây dựng sẵn
Kiểu C# Số byte Kiểu .NET Mô tả
byte 1 Byte Số nguyên dương không dấu từ 0-255 3. Giao diện (interface)
Giao diện giống như một khuôn mẫu, các class sử dụng giao diện đều phải thực hiện
tất cả các cách của giao diện, điều này giúp đông nhất về cách giúp các
lớp khác nhau có thể làm việc được với nhau.
Cú pháp của việc định nghĩa một giao diện:
[attributes] [access-modifier] interface interface-name [:base
list]
{
interface-body
}
Ý nghĩa của từng thành phần như sau
 attributes: sẽ đề cập ở phần sau.
 modifiers: bổ từ phạm vi truy xuất của giao diện
 identifier: tên giao diện muốn tạo
 base-list: danh sách các giao diện mà giao diện này thừa kế,
 (nói rõ trong phần thừa kế)
 interface-body: thân giao diện luôn nằm giữa cặp dấu {}
Lưu ý: Tên giao diện thường bắt đầu bằng chữ I (in hoa)
Ví dụ:
interface IStorable
{
void Read( );
void Write(object);
} S
ử dụng giao diện vừa tạo ra
// lớp Document thừa kế IStorable,
// phải cài đặt tất cả các cách của IStorable
public class Document : Istorable
{
public void Read( ) { // phải cài đặt...}

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©