Bài 5: Tổ chức quản lý và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kho

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
I. Tổ chức quản lý
1. Tổ chức bộ máy: tổ chức bộ máy của kho phụ thuộc
vào rất nhiều yếu tố:
+ mức độ độc lập hay phụ thuộc của kho
+ quy mô, khối lượng, danh điểm hàng hóa lưu
chuyển qua kho
+ sự phân bố của các kho
+ tính chất phức tạp của quy trình nghiệp vụ kho 1. Tổ chức bộ máy
 Kho phụ thuộc:
+ Trong DNSX: bộ phận quản lý kho nằm trong phòng
vật tư hay cung – tiêu
+ Trong DNTM: tổ chức thành phòng quản lý kho hoặc
phòng kho - vận
 Kho độc lập: có hệ thống kho thuộc sự quản lý của
các phòng ban chức năng của doanh nghiệp


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©