Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty TNHH một thành viên 95

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tài chính doanh nghiệp là các cách huy động, phân bổ và sử
dụng nguồn lực tài chính nhằm đạt tới những mục tiêu kinh doanh của doanh
nghiệp. Quản lý tài chính tốt là nhân tố quan trọng, bảo đảm cho hoạt động
SXKD của doanh nghiệp ngày càng mở rộng và hiệu quả. Vì lẽ đó, nâng cao
chất lượng quản lý tài chính là bài toán luôn được đặt ra cho tất cả các doanh
nghiệp cho dù bối cảnh của doanh nghiệp đó như thế nào. Kinh nghiệm cho
thấy bất cứ khi nào và ở đâu, quản lý bị buông lỏng cũng là tiền đề cho những
bất cập và vô hiệu quả. Mặt khác, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xét
cho cùng là tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp . Do đó
hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý tài chính cũng chính là góp phần
thực hiện mục tiêu này.
Công ty TNHH một thành viên 95, Tổng cục Công Nghiệp Quốc Phòng
hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất hóa chất phục vụ cho ngành công
nghiệp Quốc phòng. Trong những năm qua Công ty đã trụ vững và khẳng
định được tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp Quốc phòng, quy mô
của Công ty đang được mở rộng, hoạt động kinh doanh ngày một phát triển.
Bên cạnh những thành công bước đầu, trong quá trình sản xuất kinh
doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV 95 vẫn còn bộc lộ
những tồn tại, bất cập trong nhận thức, hoạch định chiến lược tài chính,
phương pháp quản lý, điều hành… làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh
chưa cao, suất sinh lời còn thấp, khả năng cạnh tranh trên thị trường hạn chế.
Hơn lúc nào hết Công ty TNHH MTV 95 ý thức được rằng chất lượng quản lý
tài chính là một trong những yếu tố trọng tâm trong công tác quản lý. Được
giao nhiệm vụ là trưởng phòng Tài chính của công ty, việc nghiên cứu đề tài:


4
“Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên
95, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng” là cần thiết, có ý nghĩa cả về lý
luận và thực tiễn đối với doanh nghiệp cũng như đối với ngành Công nghiệp
Quốc phòng .
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính và
chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp, từ đó khảo sát thực trạng chất
lượng quản lý tài chính ở Công ty TNHH MTV 95, Tổng cục CNQP. Trên cơ
sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài chính của công ty
trong giai đoạn hiện nay và theo định hướng phát triển của Công ty giai đoạn
2013-2020.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính doanh
nghiệp .
- Phân tích thực trạng quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV 95,
Tổng cục CNQP từ đó thấy được những tồn tại hạn chế trong quản lý tài
chính của doanh nghiệp .
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý tài chính của
Công ty TNHH MTV 95, Tổng cục CNQP trong giai đoạn hiện nay và theo
đáp ứng được định hướng phát triển của doanh nghiệp .
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là thực trạng quản lý tài chính tại
công ty TNHH MTV 95, Tổng cục CNQP
- Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng hoạt động quản lý tài chính của công
ty TNHH MTV 95, Tổng cục CNQP giai đoạn 2010 - 2012.
5. Những đóng góp mới của luận văn


5
Những đóng góp mới của luận văn cả về lý luận, thực tiễn về nâng cao
chất lượng quản lý tài chính của công ty bao gồm:
- Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng quản
lý tài chính.
- Đánh giá được tình hình quản lý tài chính Công ty TNHH một
thành viên 95, những ưu điểm , những hạn chế, yếu kém về quản lý
tài chính và nguyên nhân ;
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng quản lý
tài chính trong giai đoạn hiện nay và đáp ứng định hướng phát triển
của công ty giai đoạn 2013 – 2020.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 4 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính của
doanh nghiệp .
- Chương 2: Phương pháp nghiên cứu về quản lý tài chính doanh nghiệp.
- Chương 3: Thực trạng quản lý tài chính tại Công Ty TNHHMTV 95.
- Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính
tại Công ty TNHH MTV 95, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Cơ sở lý luận của đề tài:
1.1.1 Khái quát về tài chính doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp.
1.1.1.3. Đặc điểm và vai trò của tài chính doanh nghiệp.
1.1.2.Khái quát về quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.1.2.1 Khái niệm quản lý tài chính doanh nghiệp.


6
1.1.2.2. Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.1.2.3. Nội dung quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.1.3. Chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.1.3.1. Quan niệm về chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.1.3.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý tài chính doanh
nghiệp.
1.1.4. Mối quan hệ giữa chất lượng quản lý tài chính với hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm để hoàn thiện công tác quản lý tài chính
của doanh nghiệp.
1.2.1. Kinh nghiệm về quản lý tài chính và những bài học rút ra ở một
số doanh nghiệpở Việt nam trong giai đoạn hiện nay.
1.2.2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra về nâng cao chất lượng quản
lý tài chính của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Câu hỏi nghiên cứu
1. Thực trạng về quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên
95 như thế nào? Công tác quản lý tài chính của công ty còn những hạn chế gì?
2. Những nhân tố nào ảnh hưởng tới công tác quản lý tài chính tại Công
ty TNHH một thành viên 95?
3. Công ty đã áp dụng những biện pháp gì để nâng cao chất lượng quản
lý tài chính công ty ? Chất lượng quản lý tài chính đã ảnh hưởng đến hiệu quả
kinh doanh như thế nào?
4. Giải pháp nào cần thiết nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính


7
tại Công ty TNHH một thành viên 95?
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cơ sở lý luận:
Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin,
tư tưởng Hồ Chi Minh; các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: Thống kê, so
sánh, phân tích, tổng hợp; kế thừa các công trình khoa học đã có về lý thuyết
và thực tiễn; lượng hoá một số chỉ tiêu đánh giá hiệu công tác quản lý tài
chính của doanh nghiệp.
2.2.3. Các phương pháp thu thập thông tin
* Thu thập tài liệu: thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu như: sách,
báo, internet, các báo cáo tài chính của Công ty TNHH một thành viên hoá
chất 95. Đánh giá nhận xét của cấp trên về công tác quản lý tài chính.
Thông tin thu thập từ các báo cáo của công ty bao gồm:
- Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Báo cáo tài chính của công ty.
- Đánh giá về năng lực cán bộ quản lý tài chính hàng năm của công
ty.
- Các công cụ quản lý tài chính tại công ty: Lưu trữ các văn bản
hướng dẫn của bộ tài chính, của ngành, các quy chế, quy định của
công ty về quản lý tài chính.
- Các nghị quyết, văn bản, kế hoạch về định hướng phát triển của
công ty, những khó khăn và các giải pháp khác phục của công ty.
2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Sử dụng chương trình Excel, để tổng hợp các chỉ tiêu, xử lý, phân
tích số liệu.


8
2.2.5. Phương pháp phân tích
2.2.5.1. Phương pháp thống kê mô tả
Là phương pháp nghiên cứu tổng hợp, số hoá, biểu diễn bằng đồ
thị các số liệu thu thập được. Sử dụng các chỉ tiêu số tuyệt đối, số
tương đối và số bình quân trong thống kê để phân tích kết quả
nghiên cứu.
2.2.5.2. Phương pháp phân tích so sánh:
Đây là phương pháp sử dụng chủ yếu trong quá trình thực hiện đề
tài. So sánh đánh giá các chỉ tiêu qua các kỳ báo cáo tài chính , các chỉ
tiêu thực hiện so sánh với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính đã đặt ra ,
dùng phương pháp phân tích tài chính (trên góc độ của nhà quản lý
doanh nghiệp) để đánh giá tình hình từ đó giúp doanh nghiệp có những
giải pháp, những quyết định đúng đắn trong công tác quản lý tài chính
cũng như định hướng hoạt động kinh doanh .
Phương pháp này dùng để đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế
đã được lượng hoá cùng nội dung và tính chất tương tự như nhau thông
qua tính toán các tỷ số, so sánh các thông tin từ các nguồn khác nhau,
so sánh theo thời gian, so sánh theo không gian để có được những nhận
xét xác đánh về hiệu quả của quản lý tài chính.
Sử dụng phương pháp này để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp so sánh qua các kỳ báo
cáo tài chính, so sánh giữa chỉ tiêu kế hoạch và chỉ tiêu thực hiện.
Các yếu tố ảnh hưởng:
- Thứ nhất, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nói chung và quản lý tài
chính nói riêng.Tóm tắt Xem link download tại Blog Kết nối!

Bản đầy đủ: Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©