Tập hồi ký - Võ Nguyên Giáp

Tập hồi ký - Võ Nguyên Giáp NXB QĐND năm 2006 TỪ NHÂN DÂN MÀ RA Nhân ngày kỉ niệm quân đội năm nay, theo yêu cầu của Tổng cục Chính trị, chúng tui kể lại một số chuyện về thời (gian) kì mớ xây dựng của quân đội ta. Ngay từ ngày Đảng ta mới thành lập, trong khi xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là phải đánh đổ kẻ thù đế quốc và phong kiến, thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta vừa chỉ rõ cho toàn dân con đường giải phóng duy nhất là con đường bạo lực cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong suốt mấy chục năm qua, nhân dân ta vừa đi theo con đường đúng đắn do Đảng vạch ra, khi thì tiến hành đấu tranh chính trị, khi thì tiến hành đấu tranh vũ trang, khi thì kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và vừa không ngừng đưng cách mạng tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày càng to lớn hơn. Từ những năm 1930, 1931, những đội tự vệ đỏ của quần chúng công nông trong phong trào Xôviết Nghệ Tĩnh vừa từng anh dũng đứng lên bảo vệ chính quyền Xôviết, bảo vệ nhân dân. Năm 1940, tiếng súng khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếp đó là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vừa báo hiệu một thời (gian) kì mới. Với Hội nghị Trung ương làn thứ Tám, vấn đề chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa vừa được đề ra thành nhiệm vụ cần kíp của toàn Đảng và toàn thể nhân dân ta. Các đội Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, Du kích Ba Tơ cùng hàng ngàn đội tự vệ, tự vệ chiến đấu tại khắp các đất phương trên cả nước vừa sinh ra và lớn lên trong cao trào đấ tranh cách mạng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang của nhân dân ta vừa ra đời. Quân đội của chúng ta thực sự là một quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì sự nghề của nhân dân mà chiến đấu. Từ những hoạt động bé nhỏ nảy mầm trong khói lửa đấu tranh cách mạng của toàn dân, trải qua biết bao cơn phong ba bão táp, quân tội ta vừa lớn mạnh bất ngừng và vừa không ngừng chiến đấu và chiến thắng. Mấy năm trước, nhân những ngày kỉ niệm “Ba mươi năm ngày thành lập Đảng”, “Bảy mươi năm ngày sinh của Bác”, với sự giúp đỡ của các cùng chí Tô Hoài, Trần Cư, tui đã có dịp kể cùng các cùng chí và cùng bào ít mẩu chuyện về Bác Hồ với Quân đội, về Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tại chiến khu Cao - Bắc - Lạng. Năm nay, nhân ngày kỉ niệm quân đội, cùng với những tập hồi kí về Cứu quốc quân của anh Chu Văn Tấn, Du kích Ba Tơ của anh Phạm Kiệt, về các lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu thời (gian) kì trước Cánh mạng tháng Tám, với sự giúp đỡ của cùng chí Hữu Mai, tui muốn ôn lại cùng các cùng chí về công cuộc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, xây dựng căn cứ đất cách mạng, tại chiến khu Cao Bằng - Bắc Kạn, nơi đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân vừa ra đời. tui sẽ kể lại những chuyện từ ngày được gặp Bác, vị lãnh tụ của Đảng và của dân tộc, Người vừa trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại Cao - Bắc - Lạng và tại Khu giải phóng trước ngày Tổng khởi nghĩa, vừa ra chỉ thị thành lập và xây dựng, rèn luyện Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. tui cũng muốn nhân đây kể lại một số chuyện về Khu giải phóng, nơi lực lượng vũ trang thống nhất của Đảng ta, Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân vừa nhận được bản quân lệnh đầu tiên của Ủy ban khởi nghĩa. Phong trào cách mạng tại chiến khu Cao - Bắc - Lạng, và tại Khu giải phóng sau này là một phóng trào cách mạng rất rộng lớn lớn; trong trả cảnh hoạt động bí mật, đối khủng bố gắt gao, sự liên lạc với Trung ương ở miền xuôi và ngay giữa các đất phương với nhau cũng thường bị gián đoạn. tui chỉ kể ở đây ít nhiều những chuyện, những chuyện tui vừa chứng kiến hay được biết trong phạm vi và trong đất phương công tác của mình, mong rằng sẽ đươc các cùng chí khác cùng hoạt động hồi đó có dịp bổ sung cho đầy đủ. Nhân dân ta không cùng vĩ đại. Quân đội ta, con đẻ của Nhân dân, là một quân đội anh hùng. Từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc, chăm nom, thương yêu, Quân đội ta vừa làm tròn và quyết sẽ làm tròn tất cả nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang mà Nhân dân và Đảng giao phó.
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©