Đề án Lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay

Download Đề án Lý luận hình thái kinh tế xã hội với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay miễn phíMỤC LỤC
 
MỞ ĐẦU 2
 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
1.Quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết hình thái kinh tế - xã hội 3
2.Các yếu tố cơ bản cấu thành một hình thái kinh tế - xã hội. 6
3. Sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. 12
 
CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VỚI THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM 16
1. Tất yếu khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 16
2.Vấn đề “bỏ qua” chế độ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội. 18
3.Ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và vấn đề xây dựng hình thái kinh tế – xã hội mới ở việt nam 19
 
KẾT LUẬN 24
 
 


/tai-lieu/de-tai-ung-dung-tren-liketly-34362/
Để tải bản DOC Đầy Đủ thì Trả lời bài viết này, mình sẽ gửi Link download cho

Tóm tắt nội dung:

ng xương cốt, bắp thịt của sản xuất và là tiêu chí quan trọng nhất, trong quan hệ xã hội và tự nhiên. Cùng với sự cải tiến và hoàn thiện công cụ lao động thì kinh nghiệm sản xuất của loài người cũng được phát triển và phong phú them, những ngành sản xuất mới xuất hiện, sự phân công lao động phát triển. Trình độ phát triển tư liệu sản xuất mà chủ yếu là công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của loài người, là cơ sở xác định trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, là tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế .
Theo C.MÁC:“ Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào”. Đối với mỗ thế hệ, những tư liệu lao động do thế hệ trước để lại, trở thành điểm xuất phát của sự phát triển tương lai. Nhưng những tư liệu lao động chỉ trở thành lực lượng tích cực cải biến đối tượng lao động khi chúng kết hợp với lao động sống. Tư liệu lao động dù có ý nghĩa lớn lao đến đâu, nhưng nếu tách khỏi người lao động thì cũng không phát huy được tác dụng, không thể trở thành lực lượng sản xuất của xã hội. Con người không chỉ đơn thuần chị sự quy định khách quan của điều kiện lịch sử mà nó còn là chủ thể tích cực tác dụng cải tạo điều kiện sống. Họ không chỉ sử dụng những công cụ lao động hiện tại có mà còn sáng chế ra những công cụ lao động mới.
Năng xuất lao động là thước đo trình độ phát triển của lực lượng lao động sản xuất, đồng thời xét đến cùng, nó là nhân tố quan trọng nhất cho sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới.
Mặt thứ hai của quá trình sản xuất là mối quan hệ giữa người với người gọi là quan hệ sản xuất.Quan hệ sản xuát là mối quan hệ cơ bản của một hình thái kinh tế - xã hội. Mỗi kiểu quan hệ sản xuất tiêu biểu cho một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.
Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt cơ bản sau đây.
- Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.
- Quan hệ quản lý và phân công lao động.
- Quan hệ phân phối sản xuất lao động.
Ba mặt nói trên có quan hệ hữ cơ với nhau, không tách rời nhau, trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với tất cả những quan hệ khác. Bản chất của bất kỳ quan hệ sản xuất nào cũng đều phụ thuộc vào vấn đề những tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội được giải quyết như thế nào.
Mỗi quan hệ sản xuất có một chế độ quản lý sản xuất riêng. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất như thế nào thì chế độ quản lý sản xuất cũng như vậy. Trong chế độ chiếm hữu tư nhân thì người chiếm hữu tư liệu sản xuất trở thành người quản lý sản xuất, còn người lao động không có tư liệu sản xuất trở thành người bị quản lý. Còn trong chế độ quản lý xã hội thì người lao động được đặt vào trong các mối quan hệ sở hữu và quản lý một cách trực tiếp đồng thời có cơ chế bảo đảm hiệu quả quyền lực của nhân dân.
Trên cơ sở nghiên cứu, hai mặt của quá trình sản xuất, C.MÁC- ĂNG-GHEN đưa ra khái niệm mới là “cách sản xuất”. Theo hai ông thì đó là “ một hình thức hoạt động nhất định của những cá nhân ấy, một hình thức nhất định của sự biểu hiện đời sống của họ, một cách sinh sống nhất định “.
C.MÁC đã nêu phát hiện mới về mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và sự phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình đi lên CNXH, lực lượng sản xuất quyết định “hình thức giao tiếp tới một giai đoạn nhất định, trong sự phát triển của chúng, các lực lượng sản xuất giữa mâu thuận với “hình thức giao tiếp” hiện tại. Mâu thuẫn này được giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội. Về sau, “ hình thức giao tiếp” mới đến lượt nó lại không phù hợp với các lực lượng sản xuất đang phát triển, lại biến thành “xiềng xích” trói buộc lực lượng sản xuất và bằng con đường cách mạng xã hội,thay thế “hình thức giao tiếp” đã lỗi thời, lạc hậu.
Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất hợp thành những quan hệ vật chất của xã hội. Ngoài những quan hệ vật chất trong đời sống xã hội còn tồn tại các quan hệ tinh thần, tư tưởng. Do vậy, chúng ta cần nghiên cứu mỗi quan hệ vật chất trong đời sống xã hội còn tồn tại trong quan hệ tinh thần, tư tưởng, dẫn đến việc cần nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.
Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể bao gồm những quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tồn dư của xã hội trước và quan hệ sản xuất là mầm mống của xã hội sau. Những đặc trưng do tính chất của cơ sở hạ tầng là do quan hệ sản xuất thống trị quy định. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, tính chất giai cấp của cơ sở hạ tầng là do kiểu quan hệ sản xuất thống trị quy định. Tính chất đối kháng giai cấp và sự xung đột giai cấp bắt nguồng từ ngay trong cơ sở hạ tầng.
Kiến trúc thượng tầng bao gồm :
- Những tư tưởng chính trị, pháp luật, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật.
- Những tổ chức và thể chế khác (nhà nước, chính đảng, giáo hội, các đoàn thể,…)
Như vậy, kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những tư tưởng xã hội, những thể chế tương từng và những quan hệ nội tại của chúng hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. Các yếu tố kiến trúc thượng tầng tác động qua lại lẫn nhau và đều nảy sinh trên cơ sở hạ tầng. Trong đó các tổ chức chính trị, pháp luật có liên hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng, còn các yếu tố khác chỉ có quan hệ gián tiếp với nó.
Trong xã hội có đối kháng giai cấp, cơ sở hạ tầng tồn tại những quan hệ đối kháng thì kiến trúc thượng tầng cũng mang tính chất đối kháng. Phản ánh tính chất đối kháng của cơ sở hạ tầng biểu hiện ở sự xung độ và cuộc đấu tranh tư tưởng của các giai cấp đối kháng.
Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng biểu hiện vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng, thể hiện trước hết ở chỗ quan hệ sản xuất nào thống trị thì tạo ra kiến trúc thượng tầng tương ứng; giai cấp nào chiếm địa vị thống trị về tinh thần thì cũng chiếm địa vị thống trị trong đời sống xã hội. Mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế quyết định tính chất mâu thuẫn trong vấn đề tư tưởng. Cuộc sống đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng là biểu hiện của những mâu thuẫn đối kháng trong lĩnh vực kinh tế, và gây ra những biến đổi ở cơ sở hạ tầng. Sự biến đổi đó diễn ra trong hình thái cũng như di chuyển từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội khác. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, sự biến đổi đó diễn ra theo cuộc đấu tranh giai cấp gay go phức tạp giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Khi cách mạng xã hội xảy ra thì cơ sở hạ tầng cũ được thay thế bằng cơ sở hạ tầng mới, giai cấp thống trị cũng được xóa bỏ v...
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©