Báo cáo tổng hợp về tình hình Hoạt động kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Báo cáo tổng hợp về tình hình Hoạt động kinh doanh của Công ty Vàng bạc đá quý
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận
(: 6.280.688
2
Lêi c¶m ¬n ch©n thµnh s©u s¾c nhÊt t«i xin ®­îc göi tíi c« gi¸o Phan Tè
Uyªn - ng­êi ®· h­íng dÉn, gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp võa qua. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n quý C«ng ty Vµng b¹c ®¸ quý thµnh phè Hµ néi.


V× ®iÒu kiÖn thêi gian còng nh­ víi tr×nh ®é cã h¹n, bµi viÕt cña
t«i kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, quý C«ng ty vµ c¸c b¹n bÌ trong khoa ®Ó t«i cã thÓ hoµn thiÖn h¬n n÷a bµi viÕt còng nh­ sù hiÓu biÕt cña m×nh.


- phÇn thø nhÊt -
*****
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Vµng b¹c ®¸ quý tp hµ néi
I.
lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty VB§Q Hµ néi lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh chÞu sù qu¶n lý
trùc tiÕp cña Tæng C«ng ty VB§Q ViÖt Nam. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ cöa hµng VB§Q §inh tiªn Hoµng, ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc Trung ­¬ng thµnh lËp tõ n¨m 1958 víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ qu¶n lý vµng b¹c, kinh doanh hµng mü nghÖ, söa ch÷a vµ lµm míi t­ trang vµng b¹c phôc vô nhu cÇu nh©n d©n thñ ®«, c¸c tØnh l©n cËn vµ kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi. Cho tíi n¨m 1980, khi Nhµ n­íc ta ®· ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch ®æi míi trong qu¶n lý kinh tÕ vµ cô thÓ lµ ban hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch h×nh thµnh vµ ®iÒu chØnh c¬ chÕ míi vÒ qu¶n lý vµ kinh doanh tiÒn tÖ th× Ng©n hµng Nhµ n­íc ®· quyÕt ®Þnh chuyÓn viÖc qu¶n lý vµng
Công ty Vàng bạc đá quý Hà nội đã có trên 38 năm hoạt động và hơn 10 năm tiến hành cồn cuộc đổi mới. Trải qua những bước thăng trầm của nền kinh tế, Công ty đã
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©