Tiểu luận: MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM Và APEC

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Tiểu luận: MỐI QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM Và APEC
KINH TEÁ QUOÁC TEÁ MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA VIEÄT NAM VAØ APEC
NHOÙM 3
Trang 2
thöông maïi, naêm 1989, xuaát khaåu haøng hoùa cuûa caùc nöôùc Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông sang Myõ chieám 25,8% toång giaù trò xuaát khaåu cuûa hoï, trong khi ñoù xuaát khaåu cuûa Myõ sang Chaâu AÙ–Thaùi Bình Döông chieám 30,5% toång giaù trò xuaát khaåu cuûa Myõ. Xuaát khaåu cuûa Nhaät Baûn sang caùc nöôùc Chaâu AÙ–Thaùi Bình Döông chieám 33% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Nhaät Baûn vaø giaù trò xuaát khaåu cuûa Chaâu AÙ–Thaùi Bình Döông sang Nhaät Baûn chieám 9,8% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caùc nöôùc naøy. Xuaát khaåu cuûa Nhaät Baûn sang Myõ chieám 34,2% giaù trò xuaát khaåu cuûa Nhaät Baûn vaø xuaát khaåu cuûa Myõ sang Nhaät Baûn chieám 12,3% toång giaù trò xuaát khaåu cuûa Myõ. Söï tuøy thuoäc laãn nhau ngaøy caøng taêng veà kinh teá ñaõ taïo ra moät löïc gaén keát, moät nhu caàu phoái hôïp giöõa caùc neàn kinh teá trong khu vöïc vôùi nhau.
Nhö vaäy chính söï taêng tröôûng cao lieân tuïc vaø phaùt trieãn cuûa neàn kinh
teá ôû khu vöïc Chaâu AÙ–Thaùi Bình Döông, xu theá toaøn caàu hoùa vaø khu vöïc hoùa cuõng nhö söï tuøy thuoäc laãn nhau ngaøy caøng taêng giöõa caùc neàn kinh teá ñaõ ñaët ra yeâu caàu khaùch quan caáp baùch cho vieäc hình thaønh moät dieãn ñaøn môû roäng trong khu vöïc nhaèm phoái hôïp chính saùch veà caùc lónh vöïc kinh teá, thuùc nay töï do hoùa vaø khuyeán khích thöông maïi haønh hoùa, dòch vuï vaø ñaàu tö, taêng cöôøng hôïp taùc kinh teá, khoa hoïc coâng ngheä giöõa caùc neàn kinh teá ôû Chaâu AÙ–Thaùi Bình Döông, qua ñoù duy trì toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao vaø baûo ñaûm söï phaùt trieãn beàn vöõng cuûa khu vöïc Chaâu AÙ–Thaùi Bình Döông khi böôùc vaøo theá kyû XXI.
II. QUAÙ TRÌNH THAØNH LAÄP
Dieãn ñaøn Hôïp taùc Kinh teá Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông (APEC) ñöôïc 12
thaønh vieân thuoäc khu vöïc Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông saùng laäp taïi Hoäi nghò Boä tröôûng Ngoaïi giao vaø Kinh teá toå chöùc ôû Can-beâ-ra thaùng 11/1989 theo saùng kieán cuûa OÂt-xtraây-lia. Caùc thaønh vieân saùng laäp laø Myõ, Nhaät, OÂt-xtraây-lia, Niu Di-laân, Ca-na-ña, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Bru-naây, In-ñoâ-neâ-xia vaø Ma-lai-xia. Thaùng 11/1991 keát naïp theâm Trung Quoác, laõnh thoå Hoàng Coâng vaø Ñaøi Loan; thaùng 11/1993 theâm Pa-pua Niu Ghi-neâ, Meâ-hi-coâ; thaùng 11/1994 theâm Chi-leâ vaø taïm ngöøng thôøi haïn xeùt keát naïp thaønh vieân trong 3 naêm; ñeán thaùng 11/1998 keát naïp theâm Vieät Nam, Nga vaø Peâ-ru, ñoàng thôøi APEC quyeát ñònh taïm ngöøng thôøi haïn xem xeùt keát naïp thaønh vieân môùi theâm 10 naêm nöõa ñeå cuûng coá toå chöùc. Ñeán nay coù theâm 9 neàn kinh teá ñaõ xin gia nhaäp APEC laø: AÁn Ñoä, Pa-kit-xtan, Ma Cao, Moâng Coå, Pa-na-ma, Coâ-loâm-bi-a, Xri-lan-ca, EÂ-cua-ño, Coát-xta-ri-ca. Trong soá ba thaønh vieân ASEAN chöa phaûi laø thaønh vieân cuûa APEC, Cam-pu-chia vaø Laøo ñaõ thoâng qua Vieät Nam baøy toû mong muoán gia nhaäp APEC. Naêm 2007 khi thôøi haïn ngöøng keát naïp thaønh vieân môùi heát hieäu löïc, APEC seõ thaûo luaän vaán ñeà keát naïp thaønh vieân môùi. Nhö vaäy, cho ñeán thôøi ñieåm naøy, APEC coù 21 thaønh vieân, chieám khoaûng 52% dieän tích laõnh thoå, 59% daân soá, 70% nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân treân theá giôùi vaø ñoùng goùp khoaûng 57% GDP toaøn caàu vaø hôn 50% thöông maïi theá giôùi.
III. MUÏC TIEÂU
Trong khi đó xu thế toàn cầu hóa phát triễn mạnh, thể hiện qua sự phân công lao động quốc tế đan xen nhau dưới tác động của những tiến bộ của khoa học công nghệ
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©