Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Khai phá Luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện


Trường Đại học Công nghệ

Abstract. Tổng quan về phát hiện tri thức, quá trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ
liệu và khai phá dữ liệu. Nghiên cứu cơ sở dữ liệu đa phương tiện cũng như hệ quản
trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện. Tìm hiểu về luật kết hợp trong khai phá dữ liệu qua
định nghĩa, bài toán, hướng tiếp cận và một số thuật toán phát hiện luận kết hợp.
Trình bày khai phá luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu hình ảnh: dữ liệu hình ảnh; trích
chọn đặc trưng trong khai phá ảnh; khai phá luật kết hợp dựa trên nội dung ảnh bằng
thuật toán Apriori.

Keywords. Công nghệ phần mềm; Cơ sở dữ liệu đa phương tiện; Khai phá dữ liệu

Content
MỞ ĐẦU
Trong điều kiện và yêu cầu của thương trường, đòi hỏi phải có những phương pháp
nhanh, phù hợp, tự động, chính xác và có hiệu quả để lấy được thông tin có giá trị. Các tri
thức chiết xuất được từ cơ sở dữ liệu sẽ là một nguồn tài liệu hỗ trợ cho lãnh đạo trong việc
lên kế hoạch hoạt động hay trong việc ra quyết định sản xuất kinh doanh. Vì vậy, tính ứng
dụng của khai thác luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu là một vấn đề đang được quan tâm.
Khai phá dữ liệu là giai đoạn quan trọng trong tiến trình khai thác tri thức từ cơ sở dữ liệu,
các tri thức này hỗ trợ cho việc ra quyết định trong khoa học và kinh doanh.
Công nghệ Multimedia liên quan tới việc mô tả sự kết hợp các dạng thông tin khác nhau
(âm thanh, hình ảnh, văn bản, video) dưới dạng tín hiệu số. Một cơ sở dữ liệu Multimedia đòi
hỏi phải có các cách đặc biệt nhằm mục đích tối ưu hóa việc lưu trữ, truy cập và khai
thác các dạng thông tin đặc biệt này.
Luật kết hợp là phương tiện hữu ích để khám phá các mối liên kết trong dữ liệu. Khai phá
luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu Multimedia cho phép tiết kiệm chi phí và làm tăng hiệu suất
làm việc.Link download cho các bạn
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©