Đề xuất chương trình dạy môn văn minh Pháp cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự. Diplôme Master en Science du Langage: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:Propositions du cours de civilisation française aux étudiants de l’E.M.L.E = Đề xuất chương trình dạy môn văn minh Pháp cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự. Diplôme Master en Science du Langage: 60 14 10
Nhà xuất bản:École Supérieure de Langues Étrangères
Ngày:2010
Chủ đề:Tiếng Pháp
Văn minh Pháp
Phương pháp dạy học
Chương trình giảng dạy
Miêu tả:65 p. + CD-ROM
Diplôme Master -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©