Vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Luận văn luật:Vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2013
Chủ đề:Pháp luật Việt Nam
Chính phủ
Quyền con người
Miêu tả:89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người: khái niệm, nội dung vai trò, điều kiện đảm bảo. Đánh giá thực trạng việc phát huy vai trò của Chính phủ trong bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam: đánh giá thực trạng ban hành pháp luật và thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật của Chính phủ nhằm bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người: Xác định nguyên nhân của những tồn tại (nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan). Yêu cầu phát huy vai trò của Chính phủ trong việc bảo vệ và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người, quan điểm và giải pháp hoàn thiện, nhằm phát huy vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy việc thực hiện quyền con người ở nước ta đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©