Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Luận văn luật:Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2013
Chủ đề:Pháp luật Việt Nam
Luật dân sự
Thi hành án
Miêu tả:Trình bày cơ sở lý luận về khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của pháp luật thi hành án dân sự. Đánh giá đúng đắn về thực trạng pháp luật thi hành án dân sự hiện hành và trong mối quan hệ với hệ thống pháp luật nói chung. Đưa ra những giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam.
Luận văn ThS. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Ngôn ngữ:vie
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
94 tr.
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©