Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ sinh thái đầm lầy rừng Nà tại Mộ Đức, Quảng Ngãi : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Luận văn:Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn hệ sinh thái đầm lầy rừng Nà tại Mộ Đức, Quảng Ngãi : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Nhà xuất bản:Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Ngày:2012
Chủ đề:Tài nguyên sinh học
Bảo về tài nguyên thiên nhiên
hệ sinh thái
Đa dạng sinh học
Rừng Nà
Miêu tả:83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học khu vực rừng Nà và xây dựng cơ sở dữ liệu về các loài động thực vật. Nghiên cứu, xác định giá trị đa dạng sinh học và các loài có giá trị bảo tồn ở khu vực Rừng Nà - Mộ Đức. Đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học, môi trường khu vực Rừng Nà - Mộ Đức
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©