Quy trình thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy dạy học phần II: Sinh học tế bào - Sinh học 10 - Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học

Luận văn:Quy trình thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy dạy học phần II: Sinh học tế bào - Sinh học 10 - Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học
Nhà xuất bản:Đại học Giáo dục
Ngày:2011
Chủ đề:Sinh học
Sinh học tế bào
Lớp 10
Phương pháp dạy học
Phổ thông trung học
Miêu tả:114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: điều tra thực trạng việc dạy học bộ môn Sinh học ở một số trường Trung học phổ thông. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc thiết kế Bản đồ Tư duy. Xây dựng hệ thống các Bản đồ Tư duy cho việc soạn giảng để dạy học phần II: Sinh học tế bào- Sinh học 10- Trung học phổ thông. Nghiên cứu sử dụng Bản đồ Tư duy để dạy học theo các phương pháp: Dạy học nhóm, dạy học theo phương pháp trực quan, phần II : Sinh học tế bào- Sinh học 10- Trung học phổ thông.Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết của luận văn làm cơ sở cho ứng dụng vào thực tiễn dạy học
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©