Dạy học đoạn trích "Đất nước" ( Trường ca " Mặt đường khát vọng" - Nguyễn Khoa Điềm) Từ hướng tiếp cận văn hóa : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Luận văn:Dạy học đoạn trích "Đất nước" ( Trường ca " Mặt đường khát vọng" - Nguyễn Khoa Điềm) Từ hướng tiếp cận văn hóa : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
Nhà xuất bản:Đại học Giáo dục
Ngày:2011
Chủ đề:Nguyễn, Khoa Điềm
Ngữ văn
Phương pháp dạy học
Văn hóa
Trường ca
Miêu tả:123 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu mối liên hệ giữa văn học và văn hoá. Tìm hiểu thực trạng giảng dạy và học tập đoạn trích “Đất nước” trong nhà trường phổ thông. Tìm ra biểu hiện của tri thức văn hoá trong tác phẩm, cụ thể ở đoạn trích “Đất nước”, luận văn chỉ lựa chọn những biểu hiện văn hoá trong trường ca “Mặt đường khát vọng” cần thiết, có ý nghĩa cho việc giảng dạy đoạn trích. Tìm ra phương hướng, biện pháp cụ thể để vận dụng tri thức văn hoá vào hướng dẫn học sinh đọc hiểu đoạn trích “Đất nước”. Thiết kế giáo án thực nghiệm cho đoạn trích “Đất nước”, trong đó vận dụng những phương pháp, biện pháp cách thức vận dụng tri thức văn hoá
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©