Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập phần "Nhiệt học" Vật lí 10 nhằm giáo dục học sinh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Luận văn:Biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập phần "Nhiệt học" Vật lí 10 nhằm giáo dục học sinh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11
Nhà xuất bản:Đại học giáo dục
Ngày:2014
Miêu tả:82 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục (lý luận và phương pháp dạy học - bộ môn Vật lý)-- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©