Đánh giá hiệu năng của giao thức mạng không dây cá nhân Zigbee

Luận văn:Đánh giá hiệu năng của giao thức mạng không dây cá nhân Zigbee: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
Nhà xuất bản:ĐHCN
Ngày:2014
Miêu tả: 96 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©