Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ Fe3O4 với 1,1 ’ -Carbonyldiimidazole (CDI) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy

Luận văn:Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ Fe3O4 với 1,1 ’ -Carbonyldiimidazole (CDI) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Nhà xuất bản:Trường Đại Học Công nghệ
Ngày:2014
Miêu tả:84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©