Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-lucopyranosylthiosemicarbazon của 4-Formylsydnone thế

Luận văn:Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-lucopyranosylthiosemicarbazon của 4-Formylsydnone thế: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2011
Chủ đề:Hóa hữu cơ
Hợp chất hữu cơ
Tổng hợp thiosemicarbazon
Miêu tả:82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày tổng quan về: sydnone, glucozyl isothiocyanat, thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, sử dụng lò vi sóng trong hóa học cacbohydratee. Tiến hành thực nghiệm: tổng hợp các chất 3-arylsydnone, tổng hợp các 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-D-glucopyranosyl isothiocyanat, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-D-glucopyranosyl thiosemicarbazid, tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone. Tìm hiểu kết quả thực nghiệm: tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl isothiocyanat, ..
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©