Sử dụng các phương pháp thống kê quá trình ngẫu nhiên để đánh giá sự rủi ro trong đầu tư tài chính

Luận văn:Sử dụng các phương pháp thống kê quá trình ngẫu nhiên để đánh giá sự rủi ro trong đầu tư tài chính : Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: 60 46 15
Nhà xuất bản:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2013
Chủ đề:Toán học
Lý thuyết xác suất
Thống kê toán học
Đầu tư tài chính
Đánh giá rủi ro
Miêu tả:Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2013
Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
96 tr.
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©