Nghiên cứu hiện trạng môi trường và xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn tại làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Luận văn:Nghiên cứu hiện trạng môi trường và xây dựng mô hình xử lý chất thải rắn tại làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2012
Chủ đề:Khoa học môi trường
Xử lý chất thải
Chất thải rắn
Làng nghề
Khảm trai Chuyên Mỹ
Miêu tả:81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về làng nghề và các làng nghề vùng phía Nam Hà Nội cũng như việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nông thôn của làng nghề. Đánh giá thực trạng sản xuất của làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ. Nghiên cứu hiện trạng vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng tại làng nghề Chuyên Mỹ. Tìm hiểu hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại làng nghề. Phân tích, đánh giá và đưa ra mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng môi trường tại xã Chuyên Mỹ
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©