Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện sức khỏe môi trường tại làng nghề cơ khí Tống Xá, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Luận văn:Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện sức khỏe môi trường tại làng nghề cơ khí Tống Xá, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2011
Chủ đề:Khoa học môi trường
Sức khỏe môi trường
Làng nghề
Nam Định
Miêu tả:74 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về sự phát triển kinh tế xã hội tại làng nghề Tống Xá cũng như thực trạng sản xuất, tiêu dùng sản phẩm tại làng nghề Tống Xá. Nghiên cứu các loại hình sản xuất và các mối nguy hại đến môi trường và sức khỏe cộng đồng tại địa bàn. Đánh giá được thực trạng chất lượng môi trường và tình hình sức khỏe người dân tại làng nghề Tống Xá. Đề xuất được các giải pháp nhằm cải thiện sức khỏe môi trường tại làng nghề cơ khí Tống Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©