Đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, Đà Nẵng và dề xuất giải pháp giảm thiểu

Luận văn:Đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, Đà Nẵng và dề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường : 60 85 02
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2012
Chủ đề:Khoa học môi trường
Chất lượng không khí
Ô nhiễm không khí
Miêu tả:78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh thái môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Ứng dụng phần mềm thống kê số liệu để tổng hợp, phân tích, đánh giá và phân loại chỉ số chất lượng không khí của trạm quan trắc tự động, liên tục; Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường thông qua chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội và Đà Nẵng; Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp hạn chế tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe con người và hệ sinh thái
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©