Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp Amoni Oxalat đến một số đặc tính của viên gốm Urani Dioxit

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tạo lỗ xốp Amoni Oxalat đến một số đặc tính của viên gốm Urani Dioxit: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 13
Nhà xuất bản:Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Ngày:2015
Được tạo ra:2015-09-08
Đã thay đổi:2015-09-08
Miêu tả:49 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Xuất xứ:Foxit Reader PDF Printer phiên bản 6.1.0.0923
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©