Bài tập kinh tế tài nguyên môi trường + bài giải

link tải miễn phí cho ae ôn thi, tổng hợp 3 bài tập

Bài tập 1:
Thị trường chỉ có 2 hãng sản xuất với 2 đường chi phí làm giảm biên: MACA = 2S và MACB = 3S. giá giấy phép ( mỗi giấy phép là 1 tấn) trên thị trường là p = 12tr$. mỗi hãng đang thải 9 tấn, nhưng được cấp chỉ có 4 giấy phép.
1- Vẽ đồ thị 2 đường MAC và giá giấy phép trên một đồ thị.
2- Tính số lượng giấy phép mua bán.
3- Lợi ích của từng hãng và xã hội khi mua bán có giấy phép.
Bài giải:

Bài tập 2:
Hãng sản xuất có đường lợi nhuận biên MNPB = 80 – 4Q; người ô nhiễm có đường tổn hại biên MEC = 4Q.
1- Vẽ hình trên 1 đồ thị.
2- Tính thuế đầu ra ( vào Q) tối ưu.
3- Người gây ô nhiễm có quyền sở hữu, hỏi người bị ô nhiễm phải đền bù bao nhiêu để giảm tổn hại cho chính họ?
4- Tính lợi ích ròng xã hội sau khi giảm sản xuất và đền bù?
Bài tập 3:
Hãng có đường chi phí biên làm giảm ô nhiễm MAC = 20 - 2W và đường tác hại ô nhiễm biên MEC = 2W.
1- Vẽ 2 đường trên cùng đồ thị.
2- Tính thuế z* tối ưu và doanh thu thuế.
3- nếu thuế z = 8, hãy tính thiệt hại xã hội do mức thuế không tối ưu này.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©