Sự sinh các radion trong mô hình chuẩn mở rộng

Luận văn:Sự sinh các radion trong mô hình chuẩn mở rộng : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2014
Miêu tả:39 tr.
Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©