CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

link tải miễn phí tài liệu ôn thi cho các bạn
CHƯƠNG I:
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Câu 1: Phân tích sự chuyển biến về mặt xã hội, giai cấp của Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.
Câu 2: Phân tích quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập Đảng năm 1930.
Câu 3: Phân tích nội dung cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam của Đảng nêu trong Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930.
Câu 4: Tại sao nói: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là tất yếu khách quan?

CHƯƠNG II:
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930- 1945)

Câu 1: Trình bày nội dung, làm rõ bước phát triển và hạn chế trong nhận thức của Đảng về đường lối cách mạng Việt Nam thể hiện trong Luận cương chính trị tháng 10/1930.
Câu 2: Phân tích quá trình Đảng giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến trong thời kì bổ sung, phát triển, hoàn chỉnh đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945).
Câu 3: Phân tích nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh đòi dân sinh dân chủ thể hiện trong các Nghị quyết BCHTW Đảng (1936- 1939).
Câu 4: Phân tích nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng được thể hiện trong các Nghị quyết TW 6, 7 và 8 (1939- 1941).

CHƯƠNG III:
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1954- 1975)

Câu 1: Phân tích đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng của Đảng (1945- 1946).
Câu 2: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. Qua đó làm rõ sự sáng tạo của Đảng.
Câu 3: Phân tích đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thể hiện trong Chính cương Đảng lao động Việt Nam được thông qua tai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
Câu 4: Hãy chứng minh rằng, những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng miền Nam của Đảng do Hội nghị lần thứ 15 (Tháng 1/1959) xác định là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Câu 5: Phân tích nhiệm vụ, vị trí và mối quan hệ của chiến lược cách mạng XHCN ở miền Bắc và chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam trong đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.


CHƯƠNG IV:
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ

Câu 1: Phân tích mục tiêu, phương hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kì đổi mới.
Câu 2: Phân tích quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời kì đổi mới.
Câu 3: Phân tích định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn của Đảng.
Câu 4: Phân tích định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©