Quy trình sản xuất tin của Thông tấn xã Việt Nam - Những thành công và hạn chế

Luận văn:Quy trình sản xuất tin của Thông tấn xã Việt Nam - Những thành công và hạn chế : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:Đại học KHXH&NV
Ngày:2011
Chủ đề:Báo chí học
Phương tiện truyền thông
Tin tức
Quy trình sản xuất
Thông tấn xã Việt Nam
Miêu tả:140 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chương 1. Một số vấn đề về tin và làm tin hiện đại: Nêu lên hệ thống về cách thức, xu thế làm tin hiện đại - Tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nằm trong quy luật này nhưng phải luôn đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, từ đây sẽ là cơ sở để xây dựng một quy trình sản xuất tin hoàn chỉnh, thống nhất. Chương 2. Công tác chỉ đạo và thực hiện Quy trình sản xuất tin của TTXVN: Khái quát về quá trình làm tin cùng những đặc điểm của sản phẩm tin TTXVN qua các giai đoạn lịch sử gắn liền với cách mạng Việt Nam. Xây dựng, miêu tả Quy trình sản xuất tin của TTXVN một cách cụ thể qua các khâu thực hiện. Qua đó, nêu lên các hoạt động nghiệp vụ của phân xã, phóng viên và biên tập viên trong quá trình thực hiện quy trình. Chương 3. Thành công, hạn chế và giải pháp nâng cao hiệu quả của Quy trình sản xuất tin: Nêu tình hình chung của việc thực hiện Quy trình sản xuất tin của TTXVN, rút ra những thành công, hạn chế, đồng thời phân tích, đánh giá các vấn đề đã nêu để tìm cách phát huy những thành công, khắc phục hạn chế nhằm mục đích hướng đến một Quy trình sản xuất tin lý tưởng
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©