Ngôn ngữ truyền hình Việt Nam - Vấn đề và thảo luận

Luận văn:Ngôn ngữ truyền hình Việt Nam - Vấn đề và thảo luận : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2010
Chủ đề:Báo chí
Ngôn ngữ truyền hình
Truyền hình
Miêu tả:134 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của truyền hình Việt Nam hiện nay dưới góc độ ngôn ngữ thông qua các tin, bài được sử dụng phát sóng trên các kênh sóng truyền hình trong cả nước. Nghiên cứu đặc điểm của ngôn ngữ truyền hình Việt Nam và vai trò của các yếu tố ngôn ngữ âm thanh và ngôn ngữ hình ảnh trong hệ thống tin, bài của truyền hình Việt Nam. Phân tích, so sánh một cách tổng quát về hiện trạng sử dụng các yếu tố ngôn ngữ truyền hình ở Việt Nam. Trình bày các cách sử dụng các yếu tố ngôn ngữ truyền hình Việt Nam, rút ra một số kết luận về đặc điểm ngôn ngữ truyền hình ở các đài truyền hình từng khu vực trong cả nước và nêu lên những biện pháp xây dựng tin, bài trong tương lai
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©